داوران

اساساً داوران دو نقش بر عهده دارند : یکی اینکه در خصوص ارزش کلی یک مقاله برای انتشار (معمولاً پس از بازنگری) نظر می دهنـد کـه معمولاً به اشکال کلی زیر بیان می شود:

 -قابل چاپAccept

  -پذیرش مشروط به اصلاحات لازم revision pending Accept

- بررسی مجدد پس از یک بازنگری کلی revision major after Reconsider

- رد مقاله Reject

نقش دوم داوران ارایه انتقادات سازنده به مؤلفین بدون لحاظ کردن چاپ یا رد مقاله می باشد. بیشتر داوران عزیز توانایی خوبی برای ارایه نقش نخست خود دارند ولی باید آن ها را برای بهبـود نقـش سـازنده در ارتقـا مقـالات توانمنـدتر ساخت. در حقیقیت یک داور (reviewer) یک مشاور (Advisor) برای مؤلف است و به عبارت دیگـر او مؤظـف اسـت هـر آنچـه توسـط مؤلف دیده نشده را ببیند. بنابراین یک داور می تواند به اندازه یک محقق همکار، یا یک استاد راهنما یا استاد مشاور کمک کننده و راهنمـا باشد. توجه بفرمایید «استاد راهنما »یا « مشاور» نکات مثبت و منفـی دانشجو، هر دو را می بیند و همواره با دید اصلاحی و نه مخرب به دانشجو نگاه می کند. داوری محل تسویه حساب گروهی یا احیاناً شخصی نیست. داور به لحاظ اخلاقی باید به گونه ای یک مقاله را داوری نماید که انتظار دارد مقاله خودش مورد داوری قرار بگیرد.

قوانین چندی بر مبنای Sense Common در کار داوری داوران حاکم است که باید تصریح و روشن گردد. اصل کلی همان است که "داوران باید به گونه ای داوری کنند که تمایل دارند مورد داوری قرار بگیرند"، به عنـوان نمونـه همانگونه که داوران تمایل دارند با احترام با آنها برخورد گردد، آنها نیز باید محترمانه با یک مقاله و مؤلف برخورد نمایند. یک داور باید از بکار بردن کلمات و الفاظ هتاکانه و خرد کننده پرهیز نماید.

دلایل پذیرش یا رد مقالات:

 دلایل زیادی برای رد یا قبول مقالات وجود دارد. بد نیست مروری براین دلایل داشته باشیم که مـی توانـد هـم برای داوران و هم برای مؤلفین جوان یا تازه کار مفید باشد. معمولاً دلایل پذیرش یک مقاله عبارتند از : مرتبط بودن مقاله با یک مشکل روز. مقالاتی که نگارش عالی داشته، روال منطقی و مفاهیم قابل درکی دارند.  مقالاتی که طراحی عالی و روش کار مناسبی دارند.  از سوی دیگردلایل رایجی که باعث رد مقالات شده اند معمولاً در عناوین زیر طبقه بندی می شوند: مقالاتی که آمار ناقص و ناکاملی دارند. استنتاج های بی مورد از نتایج. استفاده از ابزارهای نا مناسب اندازه گیری و تحلیل داده ها. حجم نمونه مورد مطالعه کم باشد. متنی که ترتیب و روال مناسبی در نگارش ندارد. توضیح ناکافی اهمیت موضوع.

 عنایت خواهید داشت که عمده این اشکالات یا نقاط ضعف بالقوه قابل رفع هستند و ممکن است با پـرداختن بـه آنهـا یـک مقالـه نجات پیدا کند. چنانچه تعداد موارد کاستی های فوق زیاد باشد همواره مقاله را به سمت داوری "رد" یا "Reject" نزدیک می کند.

برخورد سیستماتیک با داوری مقاله

مرحله قبل از داوری اولین سئوالی که داور باید به آن پاسخ دهد آن است که آیا این مقاله با مجله مورد نظر سنخیت دارد یـا نـه؟ لازم اسـت کـه مـسئولین مجلـه موضوعات مرتبط با مقاله را در اختیار داوران قرار دهند. وجود بالقوه سوگیری (Bias) در داوری نیز مقوله ای است که باید به آن پرداخته شود. سوگیری می تواند مثبت (چاپ غیر منصفانه مقالـه) و یا منفی (رد غیر منصفانه مقاله) باشد. این مشکل وقتی که داوری دو سو کور (blinded-Double) نباشد حادتراست. بهتر است جهت جلوگیری از سوگریی های مثبت یـا منفـی، داور از نام مؤلفین بی اطلاع باشد. مسئله دیگر این است که داوران باید از نظر علمی احاطه کافی بر موضوع داوری داشته باشند. یک داوری خـوب مـستلزم آگـاهی و تـسلط لازم بر موضوع علمی مورد نظراست. اگر داوری موضوع مقاله را خارج از حیطه کاری و تجربی خود می بیند بهتراست که آن را به داور دیگری ارجاع دهد.

اولین قدم در داوری یک مقاله خواندن آن است. واقعیت این است که برای انجام چنین کاری (خوانـدن اولیـه مقاله) راه های خاصی توصیه نمی شود و هیچ روش روشن و صریحی وجود ندارد. هر کدام از داوران برای انجام ایـن کـار روش منحـصر به فردی دارند. تعدادی از آنها ترجیح می دهند که مرور سریع و سطحی بر مقاله دا شته باشند تا به نوع مقاله و روش مطالعه پی ببرند. چند نکته مهم که باید در طی این مرور سریع بررسی شود ایـن است که چرا نویسندگان چنین مطالعه ای را انجام داده اند؟ آیا این مقاله موضوع جالـب تـوجهی بـرای خواننـدگان دارد؟ و آیـا ایـن مطالعـه توانسته است به سئوال های مهمی که قبلا پاسخ داده نشده اند، جوابی بدهد؟ روش دیگر خواندن مقاله، خواندن آهسته و با دقت به جزئیات آن و پاسخ به سؤالات در طی بررسی مقاله است. هرروشی که انتخاب شـود داوران باید فرصتی را جهت جمع بندی عقاید و نظرات خود، بین خواندن مقاله به صورت جزیی و نوشتن نظرات داوری خود، داشته باشند.

چکیده مقاله باید بتواند معنی و مفهوم کامل مقاله را بدون خوانـدن کـل بازگو کند. چکیده مقاله بایستی شامل " اهداف اصلی، چگونگی روش انجام مطالعه، نتـایج به دست آمده و جمع بندی کلی" باشد. در کل داور باید ببیند که اگر کل مقاله را نخواند، آیا چکیده مقاله به طور مناسبی خلاصه شده است؟

 هدف از مقدمه، بیان "علت اساسی انجام مطالعه" می باشد. مقدمه باید به نحوی مشکل را شرح دهد که نکـات مهـم انجـام مطالعه را دربرگیرد. مؤلفین باید در مقدمه به دو سئوال اساسی داوران پاسخ دهند. آیا این مقاله یک مسئله و موضوع مهم را بررسی می کند؟ آیا این سئوال تحقیقاتی قبلاً مطرح شـده اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن سؤالات بـه داور کمک می کند که تصمیم بگیرد آیا مؤلف توانسته است بین نتایج و مقالات علمی دیگر ارتباطی برقرار کند؟ نویسندگان باید اساساً در مقدمه به این موضوع بپردازند که مشکل مهمی وجود داشته و محققین قبلی در حل این مشکل شکـست خـورده انـد.  برای رسیدن به چنین چیزی باید مرور کوتاه و سریعی بر روی مقالات مربوطه داشته باشند. گاهی اوقات نویـسندگان پـا را فراتـر گذاشـته و یک متن طولانی و با جزئیات بسیار از مقالات علمی دیگر تهیه می کنند که برای مقدمه مناسب نیست. داوران باید بعداً تـصمیم بگیرنـد کـه کدام قسمت از مقدمه باید به قسمت بحث منتقل شود و کدام قسمت باید کاملاً حذف گردد.

 در بسیاری از مـوارد، قسمت مواد و روش ها، مهمتـرین قسمت مقاله است چون متدلوژی ضعیف منجربه نتایج مشکوک شده و در نتیجه نقص و ایراد جدی در اعتبار مقاله ایجاد می کند. از نظر کاربردی اگر خوانندگان نتوانند از متـد به عنوان یک دیدگاه و راهنما جهت تکرار مطالعه استفاده کنند، قسمت متد مقاله ناقص است. در مبحث متـد نویـسندگان بایـد نکات مختلف طراحی مطالعه شامل نمونه برداری، آماده سازی نمونه، مراحل تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته، تیماربندی، روش های آزمون و روش آنالیز داده ها با ذکر منابع معتبرمشخص شود. یک ایراد بالقوه در مقالات علمی عدم طراحی و انتخاب متد مناسب جهت اثبات فرضیه است. اگر چنین نکاتی لحاظ نشود منجربه سوگیری هایی (Bias)می شود که نتایج را منحرف می کنند و ممکن است تفاوت هایی را که واقعاً وجود دارند نشان ندهد و یا اختلافاتی را نشان دهـد کـه وجـود ندارند.

در قـسمت نتایج و بحث، داوران بایـد بررسـی کننـد آیـا نویـسندگان بـا یـک روش معـین و بـا چهـارچوب مـشخص (سیـستماتیک) یافته های مطالعه را منتشر کرده اند یا خیر؟ اگر نتایج واضح و آشکار نباشند و یا سازماندهی مناسبی نداشته باشند امکـان اصـلاح آنهـا هـست ولی اگر آنالیز داده ها ایراد داشته باشد عموماً دلیلی بر غیرقابل انتشار بودن مقاله است. بهتر است نویسندگان نتایج هر قسمت را جداگانه مطابق با ترتیبی که در قـسمت متـد آورده شـده بیـان نمایند تا برای داور و خواننده کنار هم قرار دادن یافته ها و نتیجه گیری از آنها ساده ترباشد. نویـسندگان باید نتایج مطالعه خود را در کنار مطالعات قبلی تفسیر نمایند و ا گر بین یافتـه هـا ی مطالعـات قبلـی اختلافـاتی وجـود دارد توضـیحی جهـت اختلافات موجود ارایه کنند. در این قسمت باید به اندازه کافی در مورد یافته های فعلی در قیاس با کارهای قبلی بحث شود و اختلافات موجود کاملاً روشن گـردد. داوران باید ببینند که آیا در پایان کار، نتیجه ای که گرفته شده بـا یافتـه هـا و اطلاعـات حاصـل از داده ها مطابقت می کند یا خیر؟ به عبارت دیگر داور باید از خود بپرسد که براساس یافته های مطرح شده در این مقاله آیا ادعای نویـسندگان معقول و مستدل است؟

لیست داوران نشریه به همراه لینک اشتراک آن ها درPublons

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهتاب ابراهیمی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های قنادی و شکلات شرکت دانش بنیان گز سکه
لیلی ابولحسنی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه اقتصاد کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
احمد احتیاطی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه کنترل کیفیت جهاد دانشگاهی مشهد
الهام احمدی روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، شیمی مواد غذایی- رنگها و ترکیبات موثره دانشجوی دکتری شیمی مواد غذایی،گروه علوم و صنایع غذایی،واحد سبزواردانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار
سیده فاطمه احمدی فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
محمد احمدی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکه کشاورزی و صنایع غذایی، واحد آیه الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
ندا احمدی کمازانی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین
سید هاشم اخلاقی فیض اباد روشهای استخراج ترکیبات موثره دانشیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمیدرضا اخوان شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشیار بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه شهید باهنر باهنر کرمان
الهام آذرپژوه اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،
خورشید آذرهوش تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، فرمولاسیون -بهینه سازی مدیر کنترل کیفیت(R&D)
پیمان آریایی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، آیت الله آملی، آمل، ایران
اکرم آریان فر ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، روشهای استخراج ترکیبات موثره دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
الهام آزادفر پوشش های خوراکی، روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشگاه آزاد واحد سبزوار، علوم و صنایع غذایی
صدیف آزادمرد دمیرچی دانشگاه تبریز
سید حسین استیری شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها شیمی مواد غذایی-غلات
شروین اسدزاده اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی، فرمولاسیون -بهینه سازی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمدهادی اسکندری تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
رضا اسماعیل زاده کناری تکنولوژی روغن، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مینا اسمعیلی فرآورده های شیلات گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی اطهری شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدسبزوار،ایران
اعظم اعرابی شیمی مواد غذایی- رنگها و ترکیبات موثره گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهرضا،شهرضا، ایران
مهران اعلمی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبد الرضا آقاجانی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، فراورده های شیر و صنایع لبنی استادیار ـ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ـ دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک - گروه علوم و صنایع غذایی
نرجس آقاجانی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده صنایع غذایی بهار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
هادی الماسی پوشش های خوراکی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
امیر حسین الهامی راد تکنولوژی روغن، روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، فرمولاسیون -بهینه سازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امیر نادر امامی رضوی پژوهشگر ارشد و مدیر اجرائی بانک ملی تومور ایران، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم امیری تکنولوژی مواد غذایی- صنایع قند، فراورده های شیر و صنایع لبنی هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین
سمیه امیرعباسی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد سبزوار و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مسعود یاورمنش بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه فردوسی مشهد
گیتا باقری اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه مهندسی شیمی،واحد شهریارT دانشگاه آزاداسلامی ،شهریار، ایران
حسین باقرپور اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ابوریحان، همدان
حمید بخش آبادی تکنولوژی روغن، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانش اموخته دکترا صنایع غذایی گرگان
نپتون بیدلی مرکز تحقیقات کشاورزی
مسعود بذرافشان تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبدکاووس، گروه علوم و صنایع غذایی
حسن برزگر استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
شادی بصیری استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
علی بصیری فرمولاسیون -بهینه سازی سازمان پژوهش ها
فرانک بیگ محمدی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد کرمانشاه
شادی بلوریان شیمی مواد غذایی- رنگها و ترکیبات موثره جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
ماندانا بی مکر اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی، روشهای نوین آزمایشگاهی مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
سمیه بهرام تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه شیلات، دانشگاه ازاد قامشهر
دستغیب بهشتی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هما بهمدی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج، بخش تحقیقات صنایع غذایی
احمد پدرام نیا بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی، تکنولوژی مواد غذایی- صنایع قند، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار عضو هیات علمی
شیما پیری قشلاقی شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، فراورده های شیر و صنایع لبنی، فرمولاسیون -بهینه سازی دانشگاه ارومیه، گروه علوم و صنایع غذایی
فاطمه پورحاجی فرمولاسیون -بهینه سازی مدرس علمی کاربردی
پرستو پورعاشوری فرآورده های شیلات عضو هیات علمی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهجت تاج الدین پوشش های خوراکی، تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حمید توکلی پور دانشگاه تهران شمال واحد علوم و فنون دریایی
مریم ثابت قدم تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشجوی دکترا تکنولوژی علوم و صنایع غذایی
عیسی جاهد تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها گروه علوم و صنایع غذایی-دانشگاه ارومیه
سحر جعفری بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
افشین جعفرپور تکنولوژی مواد غذایی- صنایع قند گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران
مریم جعفری ولدانی فرمولاسیون -بهینه سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد شهرکرد واحد شهرکرد
مهدی جلالی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت مدرس دانشگاه
سحر جلیلی فرآورده های شیلات دانشگاه آزاد اسلامی- عضو هیات علمی
وحید جمالی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، فراورده های شیر و صنایع لبنی گروه صنعتی و پژوهشی دانش بنیان زر
فهیمه جمعدار فراورده های شیر و صنایع لبنی مدرس گروه صنایع غذایی،دانشکده صنایع و مکانیک،واحد قزوین، دانشگاه آزاد، قزوین
مهشید جهادی فراورده های شیر و صنایع لبنی عضو هیات علمی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
اکبر جوکار تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
نسرین چوبکار تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بهاره حاجی رستملو استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
محمد حجتی تکنولوژی روغن، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد حجت الاسلامی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
مریم حسنی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
ابراهیم حسینی بهداشت مواد غذایی، روشهای نوین آزمایشگاهی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد کازرون، شیراز، ایران
سید حسین حسینی قابوس استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران
مرضیه حسینی نژاد بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
غلامحسین حقایق تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه زابل
موسی الرضا حکم آبادی عضو هیآت علمی گروه کشاورزی دانشگاهآزاد اسلامی سبزوار
وحید حکیم زاده فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
آیناز خدانظری گروه فراوری محصولات شیلاتی-دانشگاه خرمشهر
مسعود خزاعی فدافن اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشکده امام خمینی(ره) سبزوار، واحد خراسان رضوی ، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران ، ایران
سوسن خسرویار گروه مهندسی شیمی،ساخنمان فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد،قوچان،ایران
آیدا دادخواه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی دکتری تخصصی
نازنین داراب زاده بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر دارائی گرمه خانی مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا همدان
زهره دیدار بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی، تکنولوژی روغن، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور
حسین درویشی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سنندج
نسیم دیواندری پوشش های خوراکی، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار
زهره ربیعی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناور
مجید رجائی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه الکترونیک ،دانشگاه فنی و حرفه ای
حسن رشیدی فراورده های شیر و صنایع لبنی، فرمولاسیون -بهینه سازی مدیر گروه صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی
راحیل رضایی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد گنبد - گروه علوم و صنایع غذایی
زینب رفتنی امیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آزاده رنجبر ندامانی تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی مدرس همکار دانشگاه سراسری سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه بهداشت مواد غذایی
لیلا روفه گری نژاد شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد تبریز
نسیم رئوفی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی دکترای صنایع غذایی
الهام زایرزاده دانشگاه فردوسی مشهد
محمد زارعی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت دانشگاه آزاد
مهدی زارعی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
شهین زمردی بهداشت مواد غذایی عضو هیات علمی
داود سالارباشی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سیده زهرا سیدالنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
محبوبه سرابی جماب تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند گروه زیست فناوری مواد غذایی ، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
خشایار سرابندی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی دکترای علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
محمد رضا سعیدی اصل بهداشت مواد غذایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مریم سلامی فراورده های شیر و صنایع لبنی هیات علمی دانشگاه تهران
شهلا سلطانی نژاد بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی
رضا سلیمانی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه برق،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار،ایران
زهرا شیخ السلامی استاد
محمد علی شیری تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پروین شرایعی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشیارپژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،
اکرم شریفی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، فرمولاسیون -بهینه سازی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران. asharifi@qiau.ac.ir
سلیم شریفیان دانشگا دریانوردی و علوم دریایی چابهار
علی شفقت روشهای نوین آزمایشگاهی گروه شیمی، دانشگاه آزاد خلخال
علیرضا شهاب لواسانی مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم ، واحد ورامین-پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین ، ایران
شراره شهبازی فراورده های شیر و صنایع لبنی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه تربیت معلم
فاطمه شهدادی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، فراورده های شیر و صنایع لبنی گروه علوم وصنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت،‌ایران
مصطفی شهیدی نوقابی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی پژوهشکده صنایع غذایی
هدی شهیری طبرستانی شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا صادقی ماهونک شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها گروه علوم و صنایع غذایی، دانکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فخرالدین صالحی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های قنادی و شکلات استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
مانیا صالحی فر عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی واحد شهر قدس
بهاره صحراییان استاد
افسانه صفری اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی عضو هیأت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر
امید صفری بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی، فرآورده های شیلات عضو هیئت علمی
رضا صفری بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی مسئول بخش بیوتکنولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
ماندانا طایفه روشهای استخراج ترکیبات موثره دانشگاه آزاد لاهیجان
فریده طباطبایی یزدی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آنا عبدالشاهی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فرزانه عبدالملکی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی Academic Member of the Department of Food Science and Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
ابوالقاسم عبداله زاده تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت عضو هیات علمی
محمد رضا عدالتیان دوم بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
اصلان عزیزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران
فاطمه عزیزی اداره جهاد کشاورزی
مریم عسکری نسب ریز پوشانی - نانو تکنولوژی مدیر گروه دانشکده فنی سبزوار
اسماعیل عطای صالحی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
افسانه عظیمی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران.
اعظم عظیمی محله بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی، تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، روشهای نوین آزمایشگاهی مدرس دنشگاه
بهروز علیزاده بهبهانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوزستان
سودابه عین افشار تکنولوژی روغن، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
نسا غیبی پوشش های خوراکی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مهرانوش غریبی تهرانی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های خشکبار، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی، روشهای استخراج ترکیبات موثره، فراورده های شیر و صنایع لبنی مدرس در دانشگاه پیام نور قزوین و موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش و دانشگاه بصیر
علی اکبر غلامحسین پور تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، فراورده های شیر و صنایع لبنی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم
محمد فاضل تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی، فرمولاسیون -بهینه سازی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
وجیهه فدائی فراورده های شیر و صنایع لبنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محمد فدوی مزینانی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه الکترونیک ، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران ، ایران
فرزاد فربود فراورده های شیر و صنایع لبنی مدیر تحقیق و توسعه و کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
آتوسا فرخ فراورده های شیر و صنایع لبنی - ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، واﺣﺪ ﻗﺰوﯾﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،
آتوسا فرخ تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهدی قیافه داودی هیئت علمی
علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
آزاده قربانی حسن سرایی فراورده های شیر و صنایع لبنی هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی
مهدی قره خانی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی هیت علمی دانشگاه ازاد تبریز
مهدی قره خانی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت
سپیده قره یخه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی هیات علمی گروه صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه
معصومه قطبی گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
حجت کاراژیان اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی دانشگاه آزاد اسلامی
نرجس سادات کاظمی قهفرخی فراورده های شیر و صنایع لبنی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
علیرضا کرباسی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه اقتصاد کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
معظمه کردجزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بابک کرمی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی
مهدی کریمی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
اشرف کریمی نیک بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حدیثه کشیری گروه شیلات- دانشکده شیلات و محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تیوا کفیلی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
محمد حسن کمانی موسسه تحقیقات ملی غذایی CFTRI
وحید کوشکی دانشجو دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی
سارا کوهی کمالی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
سمیرا یگانه زاد عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
محمد گلی شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها، شیمی مواد غذایی- رنگها و ترکیبات موثره، فراورده های شیر و صنایع لبنی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
غلامعلی گلی موحد جهاددانشگاهی – پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی
علی گنجلو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
فرحناز لکزایی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
فروغ محترمی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، فرمولاسیون -بهینه سازی دانشگاه ارومیه
علی محفوظی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
حسین محمدی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو محمدی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه آزاد تبریز
مرتضی محمدی روشهای استخراج ترکیبات موثره، شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
ایران محمدپور تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
وحید محمدپور کاریزکی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی، روشهای نوین آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی قوچان
علی محمدی ثانی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی، تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، فراورده های شیر و صنایع لبنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جلال محمد زاده تکنولوژی روغن عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جعقر محمدزاده میلانی دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن مختاریان اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عبدالرضا میرچولی برازق تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
محمدحسین مرحمتی زاده تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی بخش بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون
حبیب الله میرزایی اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
تکتم مستقیم تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی رییس باشگاه پژوهشگران جوان - رییس دانشکده کشاورزی واحد شهرقدس
زهره مشاک بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید علی مشعشعی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت معاونت پژوهشی دانشگاه ثمین نان سحرو مدیر تحقیق و توسعه کارخانه نان سحر- عضو شورای پژوهشی انجمن غلات ایرات
سید محمد مشکانی فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشکده کشاورزی فنی حرفه ای نیشابور
علی معتمدزادگان تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی رئیس پارک علم و فناوری مازندران
الناز میلانی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند، تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد
صاحبعلی منافی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
ثمر منصوری پور اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (علوم دارویی )
شادی مهدیخانی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی عضو هیات علمی
بهنام مهدوی شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها دانشگاه حکیم سبزواری
لاله مهریار فرمولاسیون -بهینه سازی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
معصومه مهربان سنگ آتش مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی جهاددانشگاهی
محمد امین مهرنیا تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت، ریز پوشانی - نانو تکنولوژی استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نسرین مویدنیا فراورده های شیر و صنایع لبنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سارا ناجی طبسی ریز پوشانی - نانو تکنولوژی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
راضیه نیازمند استادیار- گروه شیمی مواد غذایی پژوهشکده صنایع غذایی
لیلا ناطقی تغذیه -پروبیوتیک ها - غذاهای فراسودمند عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین پیشوا
مهرداد نیاکوثری اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی دانشگاه شیراز
محمد مهدی نعمت شاهی شیمی مواد غذایی-آنتی اکسیدان ها پسا دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی و مدرس گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد نیشابور و سبزوار
فریبا نقی پور تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت هیات علمی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسن نودهی گروه مدیریت دانشگاه حکیم، سبزوار، ایران
لیلا نوری تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت هیات علمی
ندا هاشمی تکنولوژی مواد غذایی- کنسرو و بسته بندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مهناز هاشمی روان بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی موادغذایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
مسعود هماپور اصول مهندسی صنایع غذایی-مدل سازی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود هنرور تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی، تکنولوژی مواد غذایی- صنایع قند دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
موسی الرضا هوشمند دلیر فراورده های شیر و صنایع لبنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نفیسه واحدی فراورده های شیر و صنایع لبنی دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد ، مدیرعامل شرکت دانش بنیان بهین ساختاره طعم بارثاوا
مروارید یوسفی تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محسن وظیفه دوست فراورده های شیر و صنایع لبنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
محمد ولایت زاده بهداشت مواد غذایی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
فرانک ولیپور تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های گوشتی گروه صنایع غذایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه

Publons  لیست داوران فعال در

list1

list2

list3