انتشار الکترونیکی ویژه نامه ی دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397

ویژه نامه ی دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397،بصورت الکترونیکی بر تارنمای نشریه منتشر شد.برای دسترسی به مقالات منتخب ، به دوره دهم مراجعه فرمایید.

استیری

مدیر اجرایی نشریه