نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب انگور بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-90]
 • آبگیری اسمزی بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 37-46]
 • آب مادون بحرانی بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • آب هویج ارزیابی تاثیر روش آنزیم بری بر پایداری ترکیبات آنتی اکسیدانی آب هویج در حین نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 23-32]
 • آرد جوانه‌گندم چربی گرفته تاثیر افزودن آرد جوانه‌گندم چربی گرفته بر ویژگی‌های کیفی سوسیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 55-63]
 • آرد گندم تاثیر استفاده از آنزیم آلفا آمیلازبا منشاء قارچی بر ویژگیهای کیفی خمیر و نان تست [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 43-55]
 • آرد گندم تاثیر افزودن آرد جوانه‌گندم چربی گرفته بر ویژگی‌های کیفی سوسیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 55-63]
 • آزینوفوس متیل تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 83-88]
 • آسپرژیلوس فلاووس بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]
 • آفت‌زدگی بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]
 • آفلاتوکسین بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]
 • آلفا آمیلاز تاثیر استفاده از آنزیم آلفا آمیلازبا منشاء قارچی بر ویژگیهای کیفی خمیر و نان تست [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 43-55]
 • آنتی اکسیدان بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • آنتی‌اکسیدان مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس برگ مورد (Myrtus communis) و آنتی‌اکسیدان های سنتزی بر خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی و روغن حاصل از آن طی زمان ماندگاری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 67-74]
 • آنتی‌اکسیدان طبیعی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-6]
 • آنتوسیانین بهینه‌سازی فرآیند استخراج پرس سرد ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین ث از میوه زرشک بی‌دانه به روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]
 • آنزیم بری ارزیابی تاثیر روش آنزیم بری بر پایداری ترکیبات آنتی اکسیدانی آب هویج در حین نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 23-32]

ا

 • اثرات ضد میکروبی بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانس های آویشن (Thymus vulgaris)، نعناع (.Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 19-30]
 • از دست دادن آب بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 37-46]
 • اسانس روغنی زیره تولید نانوکپسول‌های اسانس روغنی زیره با استفاده از سورفاکتانت‌های غیریونی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • اسانس مورد مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس برگ مورد (Myrtus communis) و آنتی‌اکسیدان های سنتزی بر خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی و روغن حاصل از آن طی زمان ماندگاری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 67-74]
 • استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت و سالمونلا ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • استان گلستان بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • استویا بررسی اثر جایگزینی ساکارز با شیرین کننده رژیمی استویا وافزودن صمغ کتیرا بر خواص رئولوژیکی وریز ساختاری شیرینی سنتی قطاب [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 97-107]
 • اسیدآسکوربیک مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]
 • اکسیداسیون چربی مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس برگ مورد (Myrtus communis) و آنتی‌اکسیدان های سنتزی بر خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی و روغن حاصل از آن طی زمان ماندگاری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 67-74]
 • امعاء و احشاء ماهی سرگنده بررسی هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی سرگنده و استفاده از هیدرولیزات حاصل به عنوان منبع پپتون برای رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]
 • امولسیفایر بررسی تاثیر استفاده از امولسیفایر مونو و دی گلیسرید بر خواص شیمیایی، بافتی و حسی پنیر موزارلا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 41-47]
 • امولسیون بررسی تاثیر pH و غلظت یونی بر روی کف کنندگی و امولسیون کنندگی حبوبات مختلف ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 99-111]
 • اندازه ذرات امولسیون بررسی اثر فرایند فشار بالا بر خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیرتغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 27-35]
 • اندیس پراکسید بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن مغز هسته انبه [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 55-59]
 • انرژی شکست تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-102]
 • اینولین بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر تغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 67-73]
 • اولتراسونیک ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 75-81]

ب

 • بادام رقم مامایی مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌ [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 57-64]
 • بازیافت پروتئین بررسی هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی سرگنده و استفاده از هیدرولیزات حاصل به عنوان منبع پپتون برای رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]
 • باگاس نیشکر بررسی اثر بستر کشت و مکمل‌های غذایی روی ارزش غذایی قارچ صدفی فلوریدا [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • بتاگلوکان بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی ارقام جو بر میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت حاصل از آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 33-43]
 • بخار دادن تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر خصوصیات کمی و کیفی کیک روغنی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 59-65]
 • برشته کردن تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر خصوصیات کمی و کیفی کیک روغنی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 59-65]
 • برنج تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]
 • بیودیزل ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 75-81]

پ

 • پدیده های انتقال جرم پدیده های انتقال جرم طی خشک کردن گلابی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز در محلولهای ساکارز باز تغلیظ شده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-7]
 • پراکسید بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]
 • پری بیوتیک بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست منجمد پروبیوتیک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • پردازش تصویر ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 33-41]
 • پرس سرد بهینه‌سازی فرآیند استخراج پرس سرد ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین ث از میوه زرشک بی‌دانه به روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]
 • پروبیوتیک بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست منجمد پروبیوتیک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • پروبیوتیک تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی‌شده با کازئینات سدیم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 89-96]
 • پروبیوتیک بررسی ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 و تاثیر آن بر برخی خواص کیفی سس مایونز کم چرب پروبیوتیک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 91-97]
 • پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بررسی اثر فرایند فشار بالا بر خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیرتغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 27-35]
 • پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر تغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 67-73]
 • پسته بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 45-53]
 • پسته تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-102]
 • پسته بررسی مقاومت حرارتی و ترکیب اسیدهای چرب روغن ارقام پسته(Pistacia vera L.) دامغان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 9-17]
 • پلی فنل بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • پنیرسنتی کردی ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • پودر هسته خرما بررسی اثر تحریک کنندگی پودر هسته خرمای کبکاب و مرداسنگ بر رشد مخمر ساکارومایسز سرویزیه در تولید سرکه سیب [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 9-18]
 • پوست بنه بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • پوشش کاهش جذب روغن در سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش‌های خوراکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-81]
 • پوشش های خوراکی پدیده های انتقال جرم طی خشک کردن گلابی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز در محلولهای ساکارز باز تغلیظ شده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-7]

ت

 • تخمیر الکلی بررسی اثر تحریک کنندگی پودر هسته خرمای کبکاب و مرداسنگ بر رشد مخمر ساکارومایسز سرویزیه در تولید سرکه سیب [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 9-18]
 • تری‌استئارین تولید نانوذرات تری‌استئارین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-14]
 • ترانس گلوتامیناز تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی‌شده با کازئینات سدیم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 89-96]
 • ترکیبات غیر صابونی شونده بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن مغز هسته انبه [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 55-59]
 • ترکیب اسیدهای چرب بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن مغز هسته انبه [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 55-59]
 • ترکیب اسیدهای چرب بررسی مقاومت حرارتی و ترکیب اسیدهای چرب روغن ارقام پسته(Pistacia vera L.) دامغان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 9-17]
 • تغییر شکل تا نقطه شکست تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-102]
 • تغلیظ های متوالی محلول پدیده های انتقال جرم طی خشک کردن گلابی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز در محلولهای ساکارز باز تغلیظ شده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-7]
 • تکنیک پراکنش نوری تولید نانوذرات تری‌استئارین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-14]
 • تیوسیانات تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]

ج

 • جداسازی سر ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 33-41]
 • جذب ماده جامد بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 37-46]
 • جذب مجدد آب مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]
 • جو بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی ارقام جو بر میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت حاصل از آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 33-43]
 • جوانه گندم تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر خصوصیات کمی و کیفی کیک روغنی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 59-65]

چ

 • چای محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی (روش FRAP) شش نوع چای ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 99-103]
 • چیپس سیب‌زمینی مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس برگ مورد (Myrtus communis) و آنتی‌اکسیدان های سنتزی بر خواص فیزیکوشیمیایی چیپس سیب زمینی و روغن حاصل از آن طی زمان ماندگاری [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 67-74]
 • چرخش نور قطبیده بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • چروکیدگی مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]

ح

 • حبوبات بررسی تاثیر pH و غلظت یونی بر روی کف کنندگی و امولسیون کنندگی حبوبات مختلف ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 99-111]
 • حلالیت بررسی میزان حلالیت، تولید امولسیون و کف در کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]
 • حلالیت در آب بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]

خ

 • خیساندن بررسی ترکیبات فنولی عصاره‌های استخراج شده از میوه زرشک بی‌دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • خشک کردن مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]
 • خشک کردن اسمزی پدیده های انتقال جرم طی خشک کردن گلابی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز در محلولهای ساکارز باز تغلیظ شده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-7]
 • خصوصیات آنتی اکسیدانی ارزیابی تاثیر روش آنزیم بری بر پایداری ترکیبات آنتی اکسیدانی آب هویج در حین نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 23-32]
 • خصوصیات بافتی و حسی تاثیر افزودن آرد جوانه‌گندم چربی گرفته بر ویژگی‌های کیفی سوسیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 55-63]
 • خصوصیات حسی بررسی تاثیرکلرید سدیم برخصوصیات حسی و فیزیکی ماکارونی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 31-39]
 • خصوصیات فیزیکی تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]
 • خصوصیات کیفی بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی ارقام جو بر میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت حاصل از آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 33-43]
 • خصوصیات مکانیکی بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • خلال سیب‌زمینی کاهش جذب روغن در سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش‌های خوراکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-81]
 • خواص حسی بررسی تاثیر جوانه‌ی هسته‌ی خرما بر رئولوژی خمیر و خواص حسی نان بربری [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 25-32]
 • خواص رئولوژیکی بررسی تاثیر جوانه‌ی هسته‌ی خرما بر رئولوژی خمیر و خواص حسی نان بربری [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 25-32]
 • خواص فیزیکی مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌ [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 57-64]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • خواص کیفی وکمی بررسی تاثیر استفاده از امولسیفایر مونو و دی گلیسرید بر خواص شیمیایی، بافتی و حسی پنیر موزارلا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 41-47]
 • خواص مکانیکی تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-102]
 • خواص مکانیکی مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌ [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 57-64]

د

 • دیازینون تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 83-88]
 • دانسیته تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]
 • دریای خزر تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 83-88]

ر

 • ریزپوشانی بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر تغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 67-73]
 • رژیمی بررسی اثر جایگزینی ساکارز با شیرین کننده رژیمی استویا وافزودن صمغ کتیرا بر خواص رئولوژیکی وریز ساختاری شیرینی سنتی قطاب [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 97-107]
 • رنگ بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی فرآیند استخراج پرس سرد ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین ث از میوه زرشک بی‌دانه به روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]
 • روغن بذرک بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • روغن پسته بررسی مقاومت حرارتی و ترکیب اسیدهای چرب روغن ارقام پسته(Pistacia vera L.) دامغان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 9-17]
 • روغن سرخ کردنی ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 75-81]
 • روغن مغز هسته انبه بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن مغز هسته انبه [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 55-59]
 • رئولوژی خمیر تاثیر استفاده از آنزیم آلفا آمیلازبا منشاء قارچی بر ویژگیهای کیفی خمیر و نان تست [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 43-55]

ز

 • زاویه ریپوز تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]
 • زرشک بهینه‌سازی فرآیند استخراج پرس سرد ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین ث از میوه زرشک بی‌دانه به روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]
 • زرشک بی دانه بررسی ترکیبات فنولی عصاره‌های استخراج شده از میوه زرشک بی‌دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • زمان نگهداری ارزیابی تاثیر روش آنزیم بری بر پایداری ترکیبات آنتی اکسیدانی آب هویج در حین نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 23-32]

ژ

 • ژلاتین بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ژل آلوئه ورا بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 37-46]
 • ژن سیتوکروم b میتوکندریایی بررسی تطابق مواد اولیه اصلی درج شده در برچسب همبرگرهای ممتاز شهر تهران توسط آنالیز مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 49-56]
 • ژن لکتین بررسی تطابق مواد اولیه اصلی درج شده در برچسب همبرگرهای ممتاز شهر تهران توسط آنالیز مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 49-56]

س

 • ساکارز بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر تغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 67-73]
 • ساکارومایسز سرویزیه بررسی اثر تحریک کنندگی پودر هسته خرمای کبکاب و مرداسنگ بر رشد مخمر ساکارومایسز سرویزیه در تولید سرکه سیب [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 9-18]
 • سیال مادون بحرانی بررسی ترکیبات فنولی عصاره‌های استخراج شده از میوه زرشک بی‌دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • ساورکرات تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • سیب زمینی مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]
 • سرخ کردن عمیق کاهش جذب روغن در سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش‌های خوراکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-81]
 • سرکه سیب بررسی اثر تحریک کنندگی پودر هسته خرمای کبکاب و مرداسنگ بر رشد مخمر ساکارومایسز سرویزیه در تولید سرکه سیب [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 9-18]
 • سویا بررسی تطابق مواد اولیه اصلی درج شده در برچسب همبرگرهای ممتاز شهر تهران توسط آنالیز مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 49-56]
 • سوسیس تاثیر افزودن آرد جوانه‌گندم چربی گرفته بر ویژگی‌های کیفی سوسیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 55-63]

ش

 • شاخص بس پاشیدگی بررسی اثر فرایند فشار بالا بر خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیرتغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 27-35]
 • شبکه عصبی بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • شیرینی سنتی قطاب بررسی اثر جایگزینی ساکارز با شیرین کننده رژیمی استویا وافزودن صمغ کتیرا بر خواص رئولوژیکی وریز ساختاری شیرینی سنتی قطاب [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 97-107]
 • شیره انگور بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-90]
 • شفاف‌سازی بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-90]
 • شلتوک تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]

ض

 • ضریب اصطکاک تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 83-89]
 • ضریب اصکاک استاتیکی مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌ [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 57-64]

ع

 • عسل بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • عسلک بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 65-71]
 • عناصر ضروری بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-90]

غ

 • غلظت یونی بررسی تاثیر pH و غلظت یونی بر روی کف کنندگی و امولسیون کنندگی حبوبات مختلف ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 99-111]
 • غنی‌سازی بستر بررسی اثر بستر کشت و مکمل‌های غذایی روی ارزش غذایی قارچ صدفی فلوریدا [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]

ف

 • فیبر تفاله چغندرقند بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست منجمد پروبیوتیک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • فیبر رژیمی بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست منجمد پروبیوتیک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • فیبر هویج و ماست میوه‌ای تاثیر فیبر هویج در زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و کیفیت ماست میوه ای زردآلو با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-122]
 • فیزیکی بررسی تاثیرکلرید سدیم برخصوصیات حسی و فیزیکی ماکارونی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 31-39]
 • فشار بالا بررسی اثر فرایند فشار بالا بر خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین آب پنیرتغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 27-35]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بهینه‌سازی فرآیند استخراج پرس سرد ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین ث از میوه زرشک بی‌دانه به روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی (روش FRAP) شش نوع چای ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 99-103]
 • فیلم های خوراکی بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • فولین سیکالتو محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی (روش FRAP) شش نوع چای ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 99-103]

ق

 • قدرت احیاء آهن فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-6]
 • قدرت احیاکنندگی بررسی ترکیبات فنولی عصاره‌های استخراج شده از میوه زرشک بی‌دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]

ک

 • کاتالیزور هتروژن ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 75-81]
 • کاتالیزور هموژن ارزیابی تأثیر اولتراسونیک در کیفیت بیودیزل تولیدی از روغنهای ضایعاتی رستوران [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 75-81]
 • کازئینات سدیم تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی‌شده با کازئینات سدیم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 89-96]
 • کاهش وزن بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 37-46]
 • کپک و مخمر ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • کتیرا بررسی اثر جایگزینی ساکارز با شیرین کننده رژیمی استویا وافزودن صمغ کتیرا بر خواص رئولوژیکی وریز ساختاری شیرینی سنتی قطاب [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 97-107]
 • کف بررسی میزان حلالیت، تولید امولسیون و کف در کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]
 • کیفیت نان تاثیر استفاده از آنزیم آلفا آمیلازبا منشاء قارچی بر ویژگیهای کیفی خمیر و نان تست [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 43-55]
 • کف کنندگی بررسی تاثیر pH و غلظت یونی بر روی کف کنندگی و امولسیون کنندگی حبوبات مختلف ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 99-111]
 • کیک روغنی تأثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر خصوصیات کمی و کیفی کیک روغنی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 59-65]
 • کلرید سدیم بررسی تاثیرکلرید سدیم برخصوصیات حسی و فیزیکی ماکارونی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 31-39]
 • کلش گندم بررسی اثر بستر کشت و مکمل‌های غذایی روی ارزش غذایی قارچ صدفی فلوریدا [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • کلی‌فرم ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • کلم سفید تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • کلم قرمز تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • کنسانتره پروتئینی بررسی میزان حلالیت، تولید امولسیون و کف در کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]

گ

 • گیاهان تیره نعناع (آویشن بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانس های آویشن (Thymus vulgaris)، نعناع (.Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 19-30]
 • گلابی پدیده های انتقال جرم طی خشک کردن گلابی پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز در محلولهای ساکارز باز تغلیظ شده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 1-7]
 • گلرنگ فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-6]
 • گلوکز بررسی تاثیر کربوهیدرات ها برماندگاری لیمونن ریزپوشانی شده با پروتئین آب پنیر تغلیظ شده [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 67-73]

ل

 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 بررسی ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 و تاثیر آن بر برخی خواص کیفی سس مایونز کم چرب پروبیوتیک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 91-97]
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم بررسی هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی سرگنده و استفاده از هیدرولیزات حاصل به عنوان منبع پپتون برای رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]
 • لاکتوباسیلوس کازیی تاثیر فیبر هویج در زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و کیفیت ماست میوه ای زردآلو با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 113-122]

م

 • ماست تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی‌شده با کازئینات سدیم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 89-96]
 • ماست منجمد بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از ضایعات چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست منجمد پروبیوتیک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • ماکارونی بررسی تاثیرکلرید سدیم برخصوصیات حسی و فیزیکی ماکارونی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 31-39]
 • مالاتیون تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 83-88]
 • مالت‌سازی بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی ارقام جو بر میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت حاصل از آن‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 33-43]
 • ماهی قزل آلا ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 33-41]
 • ماهی کپور تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای ارگانوفسفره در ماهی کپور(Cyprinus carpio) در مصب رودخانه های شمال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 83-88]
 • مایونز کم چرب بررسی ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La5 و تاثیر آن بر برخی خواص کیفی سس مایونز کم چرب پروبیوتیک [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 91-97]
 • محتوای فنولی محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی (روش FRAP) شش نوع چای ایرانی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 99-103]
 • مقاومت حرارتی بررسی مقاومت حرارتی و ترکیب اسیدهای چرب روغن ارقام پسته(Pistacia vera L.) دامغان [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 9-17]
 • میکروامولسیون تولید نانوکپسول‌های اسانس روغنی زیره با استفاده از سورفاکتانت‌های غیریونی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • مکمل‌های غذایی و قارچ صدفی فلوریدا بررسی اثر بستر کشت و مکمل‌های غذایی روی ارزش غذایی قارچ صدفی فلوریدا [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • منودی گلیسرید بررسی تاثیر استفاده از امولسیفایر مونو و دی گلیسرید بر خواص شیمیایی، بافتی و حسی پنیر موزارلا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 41-47]
 • مواد کمک صافی بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 83-90]
 • موزارلا بررسی تاثیر استفاده از امولسیفایر مونو و دی گلیسرید بر خواص شیمیایی، بافتی و حسی پنیر موزارلا [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 41-47]

ن

 • نان بربری بررسی تاثیر جوانه‌ی هسته‌ی خرما بر رئولوژی خمیر و خواص حسی نان بربری [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 25-32]
 • نان تست تاثیر استفاده از آنزیم آلفا آمیلازبا منشاء قارچی بر ویژگیهای کیفی خمیر و نان تست [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 43-55]
 • نانوذرات چربی تولید نانوذرات تری‌استئارین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 9-14]
 • نانوکپسول تولید نانوکپسول‌های اسانس روغنی زیره با استفاده از سورفاکتانت‌های غیریونی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • نیترات تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • نیتریت تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • نیروی شکست تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 93-102]
 • نشاسته مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب زمینی در پاسخ به کاربرد روشهای خشک کردن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 103-110]
 • نشاسته اکسید شده کاهش جذب روغن در سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش‌های خوراکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-81]
 • نشاسته خام کاهش جذب روغن در سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از پوشش‌های خوراکی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 73-81]
 • نعناع و کاکوتی) بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانس های آویشن (Thymus vulgaris)، نعناع (.Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 19-30]
 • نفوذ پذیری نسبت به بخار آب بررسی اثر روکش کردن توسط روغن بذرک بر ویژگیهای فیزیکی فیلم ژلاتینی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • نقطه بهینه برش ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 33-41]
 • نگهدارنده طبیعی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی واریته‌های ایرانی گلرنگ (Cathamus tinctorius L.) [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 1-6]

و

 • ویتامین ث تأثیر نوع کلم و طعم دهنده های مختلف بر ویژگیهای شیمیایی و حسی ساورکرات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 75-81]
 • ویژگی‌های عملکردی بررسی میزان حلالیت، تولید امولسیون و کف در کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]
 • ویژگی‌های فیزیکی تاثیر افزودن آرد جوانه‌گندم چربی گرفته بر ویژگی‌های کیفی سوسیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 55-63]

ه

 • هیدرولیز آنزیمی بررسی هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی سرگنده و استفاده از هیدرولیزات حاصل به عنوان منبع پپتون برای رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 17-26]
 • هسته خرما بررسی تاثیر جوانه‌ی هسته‌ی خرما بر رئولوژی خمیر و خواص حسی نان بربری [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 25-32]
 • همبرگر ممتاز بررسی تطابق مواد اولیه اصلی درج شده در برچسب همبرگرهای ممتاز شهر تهران توسط آنالیز مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 49-56]