نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب نبات بجنوردی بررسی میزان بلانکیت در آب نبات تولیدی در کارگاه های شهرستان بجنورد طی سال 1388 [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 64-79]
 • آرد ماهی کیلکا ارزیابی تاثیر مهار کننده‌ی باسیلوس لیکنی فورمیس بر آفلاتوکسین های B1 و B2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 41-50]
 • آفلاتوکسین ارزیابی تاثیر مهار کننده‌ی باسیلوس لیکنی فورمیس بر آفلاتوکسین های B1 و B2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 41-50]
 • آلودگی‌های انگلی بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات در استان تهران (قبل و بعد از شست و شو) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 15-26]
 • آنزیم بری تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-89]

ا

 • اختلاط بررسی ویژگی های مخلوط آرد گندم ارقام مختلف وسمولینای گندم دوروم با هدف افزایش کیفیت محصولات خمیری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • ارزش تغذیه ای تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-89]
 • اسانس های روغنی اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-42]
 • امولسیفایر بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-63]
 • امولسیون غلیظ بررسی اثر پودر خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و ویژگی های حسی سس مایونز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 14-34]
 • انجماد اثرات اشعه ی گاما و انجماد بر بار میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی گوشت ماهی قزل آلا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 80-93]

ب

 • باسیلوس لیکنی فورمیس ارزیابی تاثیر مهار کننده‌ی باسیلوس لیکنی فورمیس بر آفلاتوکسین های B1 و B2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 41-50]
 • بلانکیت بررسی میزان بلانکیت در آب نبات تولیدی در کارگاه های شهرستان بجنورد طی سال 1388 [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 64-79]
 • بیوراکتور کاربرد بیورئولوژی در طراحی فرآیندهای زیستی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 102-112]
 • بیورئولوژی کاربرد بیورئولوژی در طراحی فرآیندهای زیستی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 102-112]

پ

 • پارامترهای رئولوژیکی تعیین همبستگی میان قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در ارزیابی ویسکوزیته ی رب‌گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • پرتودهی گاما اثرات اشعه ی گاما و انجماد بر بار میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی گوشت ماهی قزل آلا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 80-93]

ت

 • تخمیر استیکی ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و روند تولید سرکه از دو واریته ی توت سفید در منطقه‌ی سبزوار [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 27-43]
 • ترکیب اسید چرب تشخیص تقلب در روغن زیتون به روش گازکروماتوگرافی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 94-101]
 • ترکیب شیمیایی بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (Lens culinaris Medik) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 63-78]
 • تری گلیسرید پلیمریزه ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 49-54]
 • تیمار شیمیایی تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-89]
 • توت سفید ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و روند تولید سرکه از دو واریته ی توت سفید در منطقه‌ی سبزوار [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 27-43]

چ

 • چیپس موز تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-89]

خ

 • خردل زرد پودری بررسی اثر پودر خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و ویژگی های حسی سس مایونز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 14-34]
 • خشک کردن جابجایی تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-89]
 • خصوصیات اصطکاکی بررسی خواص فیزیکی دانه‌ی سویا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 9-17]
 • خصوصیات تغذیه‌ای بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (Lens culinaris Medik) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 63-78]
 • خصوصیات ثقلی بررسی خواص فیزیکی دانه‌ی سویا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 9-17]
 • خصوصیات رئولوژیکی کاربرد بیورئولوژی در طراحی فرآیندهای زیستی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 102-112]
 • خصوصیات فیزیکی بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (Lens culinaris Medik) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 63-78]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و روند تولید سرکه از دو واریته ی توت سفید در منطقه‌ی سبزوار [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 27-43]
 • خصوصیات هندسی بررسی خواص فیزیکی دانه‌ی سویا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 9-17]
 • خمیر خرما بررسی خصوصیات جریان پذیری خمیر خرما [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 35-49]
 • خواص رئولوژیکی بررسی خصوصیات جریان پذیری خمیر خرما [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 35-49]
 • خواص رئولوژیکی اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]

د

 • دانه ی سویا بررسی خواص فیزیکی دانه‌ی سویا [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 9-17]
 • درصدخلوص ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 49-54]
 • دوغ اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-42]

ر

 • رب گوجه فرنگی تعیین همبستگی میان قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در ارزیابی ویسکوزیته ی رب‌گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • رب گوجه فرنگی تعیین استاندارد آزمون بوستویک جهت برآورد قوام رب‌گوجه‌فرنگی اسپتیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-51]
 • رب‌گوجه‌فرنگی اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • رفتار جربان بررسی خصوصیات جریان پذیری خمیر خرما [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 35-49]
 • روغن پالم سوپر اولئین بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-63]
 • روغن زیتون بکر ارزیابی خلوص روغن‌های زیتون بر اساس سنجش میزان‌تری گلیسریدهای پلیمریزه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 49-54]
 • روغن های نباتی تشخیص تقلب در روغن زیتون به روش گازکروماتوگرافی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 94-101]

ز

 • زمان ماندگاری بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-65]

ژ

 • ژلاتیناسیون بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 23-31]

س

 • سیالات غیر نیوتنی کاربرد بیورئولوژی در طراحی فرآیندهای زیستی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 102-112]
 • سبزیجات بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات در استان تهران (قبل و بعد از شست و شو) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 15-26]
 • سدیم استات بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-65]
 • سرکه ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و روند تولید سرکه از دو واریته ی توت سفید در منطقه‌ی سبزوار [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 27-43]
 • سس مایونز بررسی اثر پودر خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و ویژگی های حسی سس مایونز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 14-34]
 • سولفیت بررسی میزان بلانکیت در آب نبات تولیدی در کارگاه های شهرستان بجنورد طی سال 1388 [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 64-79]

ش

 • شیر تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 17-23]
 • شیر خام بررسی تغییر مقدار ویتامین D3 در شیر گاو منطقه ی ساری در سه ماه اول سال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-62]
 • شست و شو بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات در استان تهران (قبل و بعد از شست و شو) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 15-26]

ص

 • صمغ گوار اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-42]

ع

 • عدس بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (Lens culinaris Medik) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 63-78]

ف

 • فراریت اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-42]
 • فرایند ترکیبی اثرات اشعه ی گاما و انجماد بر بار میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی گوشت ماهی قزل آلا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 80-93]
 • فرایند حرارتی اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • فرایند کلد بریک تعیین استاندارد آزمون بوستویک جهت برآورد قوام رب‌گوجه‌فرنگی اسپتیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-51]
 • فلزات سنگین تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 17-23]

ق

 • قوام‌سنج بوستویک تعیین همبستگی میان قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در ارزیابی ویسکوزیته ی رب‌گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • قوام‌سنج بوستویک تعیین استاندارد آزمون بوستویک جهت برآورد قوام رب‌گوجه‌فرنگی اسپتیک [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-51]

ک

 • کپور نقره‌ای بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-65]
 • کربوکسی متیل نشاسته بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 23-31]
 • کروماتوگرافی مایع با فشار بالا بررسی تغییر مقدار ویتامین D3 در شیر گاو منطقه ی ساری در سه ماه اول سال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-62]
 • کشک تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 17-23]
 • کیفیت بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-65]
 • کلزای نیمه هیدروژنه بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-63]

گ

 • گرانروی بررسی اثر پودر خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و ویژگی های حسی سس مایونز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 14-34]
 • گندم دوروم بررسی ویژگی های مخلوط آرد گندم ارقام مختلف وسمولینای گندم دوروم با هدف افزایش کیفیت محصولات خمیری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • گندم نان بررسی ویژگی های مخلوط آرد گندم ارقام مختلف وسمولینای گندم دوروم با هدف افزایش کیفیت محصولات خمیری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]

م

 • مارگارین بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-63]
 • ماست تعیین میزان فلزات سنگین در کشک مایع و خشک تولیدی در کارخانجات استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 17-23]
 • ماهی قزل آلا اثرات اشعه ی گاما و انجماد بر بار میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی گوشت ماهی قزل آلا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 80-93]
 • محصولات خمیری بررسی ویژگی های مخلوط آرد گندم ارقام مختلف وسمولینای گندم دوروم با هدف افزایش کیفیت محصولات خمیری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • مدت زمان ماندگاری اثرات اشعه ی گاما و انجماد بر بار میکروبی و خواص فیزیکو شیمیایی گوشت ماهی قزل آلا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 80-93]
 • مدل آرنیوس بررسی خصوصیات جریان پذیری خمیر خرما [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 35-49]
 • مدل‌سازی ریاضی اثر فرآیند حرارتی بر خصوصیات رئولوژیکی رب گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-8]
 • منوکلرواستات سدیم بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 23-31]

ن

 • نایسینZ بررسی تاثیر نایسینZ واستات سدیم بر زمان ماندگاری فیله‌ی کپور نقره‌ای( Hypophthalmichthys molitrix ) در طی نگه‌داری در دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 55-65]
 • نشاسته‌ی اصلاح شده بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 23-31]
 • نشاسته گندم بررسی عوامل مؤثر بر کربوکسی متیلاسیون نشاسته‌ی گندم [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 23-31]

و

 • ویتامین D3 بررسی تغییر مقدار ویتامین D3 در شیر گاو منطقه ی ساری در سه ماه اول سال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-62]
 • ویژگی های فیزیکوشیمیایی بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-63]
 • ویسکوزیته اثر صمغ گوار بر بافت و فراریت اسانس‌های اضافه شده به دوغ ایرانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-42]
 • ویسکومتر دورانی تعیین همبستگی میان قوام‌سنج بوستویک و ویسکومتر دورانی در ارزیابی ویسکوزیته ی رب‌گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]