سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای  اشتراکمجله

از کلّیّه‌ی علاقمندان به دریافت مجلّه درخواست می‌شود فرم اشتراک فصلنامه را تکمیل نموده و همراه اصل فیش بانکی به نشانی دفتر مجلّه ارسال نمایند. حق اشتراک سالیانه بابت 4 شماره، همراه با هزینه ارسال 300000 ریال می‌باشد که بایستی به حساب شماره 021403569002  بنام  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار- نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی واریز گردد.

 

نشانی: خراسان رضوی، سبزوار، میدان دکتر شریعتی، بولوار پاسداران، خیابان دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌ی معاونت پژوهش و فنّاوری، دفتر مجلّه‌ی علوم و فنّاوری غذایی، کد پستی: 14711-96188
تلفن و نمابر :2660889 -0571

 

رایانامه :    jfst @ iaus.ac.ir              تارنما:http://jfst.iaus.ac.ir

 

 

فرم اشتراک مجلّه

نام و نام خانوادگی ....................................  سمت  .............................    سازمان/ موسسه/دانشگاه ...............................

اشتراک از شماره .................. تا ...............                                      تعداد مورد نیاز از هر شماره ............... نسخه

نشانی:...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ تلفن و نمابر................................................................

 

تاریخ و امضا