پیوندهای مفید

بانک اطلاعات نشریات کشور


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی


سامانه مشابهت یاب همتاجو


سامانه مشابه یاب متون علمی سمیم نور


گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سبزوار


سایت قدیم مجله‌ی نوآوری در علوم و فن‌آوری غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار


مجله بهداشت مواد غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد


مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی-پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی


مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران-انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران


مجله فرآوری و تولید مواد غذایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی


مجله فرآوری و نگهداری موادغذایی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


Applied Food Biotechnology-انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور


Journal of Food Biosciences and Technology-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


Journal of Food Quality and Hazards Control-دانشگاه شهید صدوقی یزد


Journal of Food Safety and Hygiene-دانشگاه علوم پزشکی تهران


Journal of Nutritional Sciences and Dietetics-دانشگاه علوم پزشکی تهران


Journal of Nutrition and Food Security-دانشگاه شهید صدوقی یزد


Nutrition and Food Sciences Research-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مجله ی پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی)-دانشگاه تبریز


مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی-موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


مجله ی علوم غذایی و تغذیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


مجله ی علوم و صنایع غذایی ایران- دانشگاه تربیت مدرس


مجله میکروب شناسی مواد غذائی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد


میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی- انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند


نشریه فناوری های نوین غذایی-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


ماهنامه کشاورزی و غذا


مجله غذا