اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور سیدعلی مرتضوی

علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی ولبنیات) استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

jfstiaus.ac.ir
051-44660889
0000-0002-5867-5161

مدیر مسئول

پروفسور سید علی مرتضوی

علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی ولبنیات) استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

morteza1937yahoo.com
051-44660889
0000-0002-5867-5161

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین الهامی راد

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

ahelhamiradyahoo.com
051-44660889
0000-0002-4483-2568

دکتر محمدرضا سعیدی اصل

بهداشت مواد غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

mrezasaeidiyahoo.com
0000-0003-1586-3282

دکتر گیتی کریم

بهداشت مواد غذایی استاد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gkarimut.ac.ir
051-44660889
0000-0002-2508-9414

دکتر محمد حسین حداد خداپرست

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

dr.m.haddadgmail.com
0000-0002-4729-5956

دکتر فخری شهیدی

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

nilloofar1373yahoo.com
0000-0002-7840-5177

دکتر مهرداد قوامی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشکده‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_ghavamiyahoo.com
0000-0003-1303-9062

دکترحمید توکلی پور

علوم وصنایع غذایی دانشیار گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

h.tavakolipourgmail.com
0000-0003-0188-1439

دکتر محمدحسین عزیزی

علوم وصنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی. دانشگاه تربیت مدرس

azizit_mmodares.ac.ir
0000-0001-6608-2481

دکتر فریده طباطبائی یزدی

علوم وصنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی) استاد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaium.ac.ir
0000-0002-0387-8690

دکتر آرش کوچکی

علوم وصنایع غذایی استاد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

koochekium.ac.ir
0000-0003-4086-8886

دکتر بهجت تاج الدین

علوم صنایع غذایی (مهندسی بسته بندی) دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- کرج

behjat.tajeddinyahoo.com
0000-0002-9098-0334

دکتر افشین جوادی

دامپزشکی (‌بهداشت مواد غذایی) دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ata.keshtibangmail.com
0000-0002-5029-184

دکتر علیرضا صادقی ماهونک

علوم وصنایع غذایی( شیمی مواد غذایی) استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sadeghiazyahoo.com
0000-0002-7461-1440

دکتر محمد رضا عدالتیان دوم

علوم وصنایع غذایی .زیست فناوری( میکروبیولوژی مواد غذایی) دانشیار،‌دانشگاه فردوسی مشهد

edalatianum.ac.ir
0000-000- 18137-7579

دکتر بابک قنبرزاده هوجقان

علوم وصنایع غذایی استاد،‌دانشگاه تبریز

ghanbarzadehtabrizu.ac.ir
0000-0002-1213-540X

دکتر مهرداد نیاکوثری

مهندسی شیمی( فرایند و انتقال جرم) استاد، دانشگاه شیراز

mehrnia2012yahoo.com
0000-0002-4557-9031

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید بهادر قدوسی

میکروبیولوژی غذایی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه متروپولیتن لندن

h.ghoddusilondonmet.ac.uk
0000-0002-8972-0084

مدیر داخلی

صفورا مشکانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

technical_lib84yahoo.com