راهنمای نویسندگان

نشریه ی علمی نوآوری در  علوم و فناوری غذایی، مقاله‌های تحقیقی اصیل (Research Papers) و یادداشت‌های تحقیقاتی کوتاه (Short Communications) را که به زبان فارسی نوشته شـده باشند، با رعایت نکات ذیل می پذیرد:

1- اولویت در بررسی و پذیرش با مقاله‌های تحقیقی می‌باشد. گزارش‌های کوتاه علمی  به صورت موردی و در صورت تأییدهیأت تحریریه پذیرفته خواهند شد. در حال حاضر، پذیرش و بررسی مقالات مروری انجام نمی شود.

2- مقاله در قطع A4 با حاشیه‌ی‌ 2/5 سانتی‌متر و فاصله‌ی مناسب بین سطرها (1.5 Lines) و با نرم افزار Word-2007 و فونت B Zar شماره 12 تایپ شود. جهت کلمات و جملات انگلیسی از فونت Times New Roman شماره 11 استفاده شود. لازم است کلیه‌ی عنوان‌ها به صورت پر رنگ (Bold) تایپ شود. کلیه‌ی صفحات مقاله باید دارای شماره بوده، بیشتراز بیست صفحه نباشد.

3- نسخه‌ی Word مقاله که بر اساس الگوی نگارش مجله تنظیم شده است همراه با تصویر تعهدنامه و فرم تعارض در منافع که به امضای کلیه نگارندگان رسیده باشد و فیش واریزی هزینه داوری، از طریق سایت ارسال گردد.

 

روش نگارش مقاله

صفحه‌ی عنوان: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، درجه‌ی علمی، نام دانشگاه یا موسسه، نام دانشکده، بخش یا گروه، شهر، رایانامه  (e. mail)و تلفن ذکر شود. این صفحه باید به امضای کلیه ی نویسندگان مقاله رسیده باشد. فردی که مسوولیت نوشتاری، تهیه ی محتوای مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد مولف اصلی یا نویسنده ی مسوول مکاتبات (Corresponding Author) نامیده می شود. زیر نام نویسنده‌ی مسوول مکاتبه، خط کشیده شده یا با علامت ستاره مشخص شود. در مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها، استاد راهنما مولف اصلی محسوب می شود و ترتیب اسامی باید به صورت زیر باشد: دانشجو، استاد راهنمای اول، استاد راهنمای دوم،استاد یا استادان مشاور. صفحه‌ی عنوان نیاز به شماره‌گذاری ندارد.

قسمت های مختلف مقاله شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، سپاس گزاری، منابع و چکیده ی لاتین (Abstract)، باید به ترتیب ارائه شود. بخش‌های اصلی شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، سپاس گزاری و منابع باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و به صورت زیر بیان شود (بخش‌های فرعی یا زیرعنوان‌ها نیز با شماره‌های مشتق شده از شماره اصلی، شماره گذاری شود):

 

عنوان مقاله: در بالای صفحه‌ی اول به صورت وسط چین نوشته می‌شود. باید خلاصه، واضح و بیان کننده‌ی موضوع تحقیق بوده، از 20 کلمه تجاوز نکند.

 

چکیده‌: چکیده‌ی فارسی نباید بیش از 250 کلمه باشد و لازم است تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده باید مختصر و دربرگیرنده‌ی محتوای مقاله و برجسته‌ترین نتایج آن بدون استفاده از جدول یا شکل و کلمات اختصاری تعریف نشده، باشد. حداکثر 5 کلید واژه‌ی متناسب با متن، به ترتیب اهمیت، در سطری مجزا پس از چکیده آورده شود.

1- مقدمه: مقدمه باید بیان کننده‌ی سوابق پژوهشی مربوط به تحقیق و توجیه ضرورت و نیز ذکر اهداف تحقیق ارائه شده در مقاله باشد. معمولاً هدف از انجام پژوهش در انتهای بخش مقدمه و قبل از مواد و روش‌ها آورده می‌شود. استناد به منابع در متن با آوردن شماره منبع در انتهای جمله یا پاراگراف و در داخل پرانتز انجام می‌شود(سبک ونکوور). در صورت استفاده از چندین منبع، شماره‌ها به ترتیب از کوچک به بزرگ آورده شده، توسط ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند. در متن مقاله به جز اسامی علمی جنس و گونه‌ها (به صورت ایتالیک) نباید از واژه‌های خارجی استفاده شود و در صورت ضرورت، معادل انگلیسی کلمه، با قرار دادن شماره در پانویس (Times New Roman شماره 10) صفحات ‌آورده شود.

 

2- مواد و روش‌ها: در این بخش مواد و وسایل به کار رفته، نحوه‌ی نمونه‌برداری و اجرای آزمایش ها با ذکر منبع و هم‌چنین طرح آماری مورد استفاده و روش پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ارائه شود. حتی‌المقدور از شرح جزئیات اندازه‌گیری‌ها پرهیز شود. چنانچه در قسمت مواد و روش‌ها، معادلات ریاضی ارائه می‌شود لازم است کلیه‌ی اجزای معادله دقیقاً تعریف شود.

 

3- نتایج و بحث: نتایج و بحث باید به صورت توام ارائه شود. در نتایج، یافته های تحقیق، ارائه شده و در قسمت بحث، تفسیر نتایج با استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع صورت گیرد. بهتر است نتایج حاصل از پژوهش با نتایج سایر محققین نیز مقایسه شود. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها آورده شود. این عناوین باید کاملاً گویای نتایج ارائه شده در جدول یا شکل بوده و کلیه‌ی اطلاعات و تعریف های لازم را در برداشته باشند. عناوین شکل‌ها و جدول ها باید با فونتB Lotus شماره 11 (Bold) تایپ شود. متن جدول ها باید با فونت Lotus B شماره 11(معمولی) و زیر نویس جدول ها با شماره 10 تایپ شود. از کلماتی نظیر نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده، تنها از واژه‌ی «شکل» استفاده شود. کلیه‌ی نتایج باید در مقیاس متریک (SI) بوده و نتایج عددی تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه گردد. تعداد جدول‌ها و شکل‌ها باید با حجم مقاله متناسب باشد. از آوردن جدول‌ها و شکل‌هایی که داده‌های آن‌ها در متن مقاله به طور کامل شرح شده، اجتناب شود.
3-1-عکس ها، نمودارها و کارهای ترسیمی اصلی بوده، به صورت سیاه و سفید تهیه شود. چنانچه عکس رنگی برای چاپ ارائه گردد، هزینه‌ی کلیشه و چاپ به عهده‌ی نگارنده می‌باشد. نمودارها باید واضح، سیاه و سفید و فاقد خطوط زمینه بوده، مطالب آن‌ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد باشند. چهارچوب جدول ها باید با قلم نازک، به گونه ای رسم شود که فقط سه خط افقی جدول (دو خط در بالا و یک خط در پایین) نمایش داده شود(سایر خطوط با رنگ سفید رسم شوند).

 

4-نتیجه‌گیری: نتیجه باید مختصر و گویای دستاورد نهایی و به عبارت دیگر جمع‌بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش باشد.

5- سپاسگزاری: در صورت نیاز می‌توان تشکر و قدردانی از موسسه‌ها یا اشخاص را قبل از فهرست منابع آورد.

6- منابع: تنظیم فهرست منابع مطابق شیوه‌ی هاروارد (Harvard: Author/Date Style) انجام شود. تعداد منابع باید با حجم و ماهیت مقاله متناسب و حتی‌الامکان محدود باشد. تا حد امکان بهتر است از منابع معتبر، جدید و به روز استفاده شود. کلیه منابع بایستی در متن مقاله با ذکر شماره مربوط، مورد ارجاع قرار گرفته باشند. اطلاعات کتابشناختی منابع بایستی کامل بوده و بر اساس الگوی استاندارد مجله که در انتها ذکر شده است، تنظیم گردند.

****توصیه می شود به منظور یکسانی منابع مقالات ارسالی، جهت ویرایش منابع از نرم افزار EndNote استفاده نمایید.

منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده ذکر شود. در تنظیم مراجع ابتدا مراجع فارسی و سپس لاتیـن به صورت پیوسته شماره‌گذاری شود. چنانچه به چند اثر از یک نگارنده استناد شود، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید صورت پذیرد. در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند. چنانچه یک منبع دارای چندین نگارنده باشد، حداکثر نام شش نویسنده ذکر شود و اگر تعداد، بیش تر از شش نفر باشد بعد از ذکر نام نفر ششم عبارت «و دیگران» در فارسی و "et al." در انگلیسی آورده شود. اسامی مولفین با ویرگول (در انگلیسی کاما) و یک فاصله از یکدیگر جدا و قبل از نوشتن نام آخرین نویسنده از کلمه «و» در فارسی و یا "and" در انگلیسی استفاده شود. در نوشتن عنوان مقاله یا کتاب لاتین فقط اولین حرف اولین کلمه عنوان با حروف بزرگ نوشته شود و عنوان مجله یا کتاب به صورت ایتالیک تایپ شود.

 

نحوه‌ی تنظیم فهرست منابع

 کتاب :

ملکی، م. و دخانی، ش . 1374. صنایع غذایی . جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، صفحات 101-33.

Belitz, H.D. and Grosch, W. 1999. Food chemistry. Springer, Berlin, pp. 305-310.

 

 فصلی از یک کتاب:

Gounstone, F.D. 2000. Composition and properties of edible oils. in: Edible oil processing (Editors: W. Hamm and R.J. Hamilton). CRC Press, Sheffield, pp. 1-30.

 

 مقاله چاپ شده در مجلات:

فرهوش،ر. 1382. بررسی مقاومت حرارتی فراکسیون عمده ی آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک. مجله ی علوم و صنایع
کشاورزی
، جلد 17، شماره 1، 60-53

Ahmed, I. A. and Robinson, R. K. 1999. The ability of date extracts to support the production of aflatoxins. Food Chemistry, 66(3): 307-312.

 

اختراع ثبت‌شده:

Karnofsky, G. B. and Hansotte, R. J. 1982. Process for extracting oleaginous seed materials, particularly cottonseed, with aqueous alcohol, U. S. Patent 4,359,417.

 

منابع اینترنتی(وب سایت):

Gupta, M. K. 2005. Frying oils. Available at:  http://media.wiley.com/ product_data/excerp/ 92/04713854/0471385492. pdf . (accessed: Jan. 2003).

National Institutes of Health,2002. Menopausal hormone therapy, Available at: http://www.nih.gov/PHTindex.htm (accessed: Jan. 2003).

 

مقاله‌های چاپ‌شده در پروسیدینگ کنگره‌ها و همایش‌ها:

یوسفی، م. 1384 . بررسی پراکنش و نحوه تولید فرآورده های دارویی گونه های بید در خراسان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، مشهد مقدس.

Noel, S. and Collin, S. 1995. Trans-2-nonenal degradation products during mashing. In Proceeding of the 25 th European brewery convention congress (pp. 483-490). Oxford : IRL Press.

 

سازمان به عنوان مولف یا ناشر (استانداردها):

    موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1373. روش اندازه‌گیری پایداری روغن‌ها و چربی‌های خوراکی در برابر اکسید شدن. استاندارد ملی ایران، شماره 3734، چاپ اول.

 قراچورلو،م.1385 . ارزیابی کیفیت، فراکسیون‌گیری و بهبود خصوصیات کیفی چربی حیوانی جهت تولید روغن‌هایی با خصوصیات کاربردی مناسب در صنایع غذایی، پایان‌نامه دکتری رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات، دانشکده ی کشاورزی.

 

   چکیده‌ی انگلیسی (همراه با عنوان): چکیده‌ی انگلیسی(Abstract) تا حد امکان منطبق با چکیده و عنوان فارسی بوده و در انتهای آن واژه‌های کلیدی(Keywords) در سطری جداگانه آورده شوند. نام و نشانی نویسندگان نیز متناسب با الگوی استاندارد مجله، در زیر عنوان ذکر شود. مولف اصلی(Corresponding Author)  باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعلام کند و همچنین در میان سایر نویسندگان مقاله با علامت ستاره مشخص شود.

 

 نحوه ی ذکر اسامی و نشانی سازمانی مولفین (Affiliation):

در صفحه عنوان یا چکیده ی فارسی، ابتدا نام بخش یا گروه، سپس نام دانشکده، دانشگاه یا موسسه، و نهایتا نام شهر و کشور آورده شود. مثال:

گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه تهران، ، تهران، ایران.

 بخش تحقیقات  فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،  مشهد، ایران.

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

 در چکیده ی لاتین، ابتدا نام گروه یا بخش، سپس نام دانشگاه یا موسسه و نهایتا نام شهر و کشور آورده شود. به طور مثال:

Department of Food Science & Technology, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar,

Iran.

اعلام نوع وابستگی به دانشگاه (استاد، استادیار، دانشیار، عضو هیات علمی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد) الزامی نیست و لیکن می تواند به شرط عدم استفاده از حروف ربط، قبل از نام دانشگاه آورده شود.

 

 توجه مهم:

  رعایت اصول و قواعد نگارش و نشانه‌گذاری الزامی بوده، از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو توصیه می‌شود نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، آن را به کمک متخصصین زبان‌های فارسی و انگلیسی، مورد بازبینی و ویرایش دقیق قرار دهند. استفاده از آخرین نسخه ی نرم افزار "ویراست یار" نیز، جهت ویرایش متون فارسی در قالب word، می تواند مناسب باشد.

توضیحات مهم جهت بارگذاری مقاله توسط نویسنده:

 " در مجموع چهار فایل برای این نشریه می بایست ارسال شود (فایل اصلی، فایل مشخصات، فایل تعهدنامه و فیش واریزی) که هرکدام از فایل ها بایستی با موارد  خواسته شده مطابقت داشته باشد.

 1- فایل اصلی مقاله شامل : عنوان مقاله به فارسی، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری (به دلخواه)، منابع (فرمت ونکوور)، عنوان انگلیسی مقاله و چکیده انگلیسی(قابل توجه پژوهشگر محترم، در فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان اسامی نویسندگان آورده نشود).

 2- در فایل اصلی، نحوه رفرنس دهی به فرمت ونکوور می باشد.

 3- نمودارهای گنجانده شده در مقاله حتی الامکان از اکسل و اصل نمودار باشد (قابلیت ویرایش متن را داشته باشد)

 4- اعداد بکار رفته در متن مقاله و جداول به فارسی نوشته شود و اعداد اعشاری با علامت " / " نشان داده شوند.

 5- فایل مشخصات شامل  اسامی نویسندگان و آدرس دهی به فارسی و انگلیسی می باشد. در این فایل مسوول مکاتبات نیز مشخص شود.

***چنانچه موارد فوق پس از ارسال به تایید کارشناس مجله برسد، فایل مربوط به تعهد اصالت مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد و مراحل ذیل بایستی انجام پذیرد:

 6- فایل تعهد نامه ارسال شده را پس از تکمیل ، به همراه مقاله ارسال نمایید.

 7- مبلغ واریزی جهت شروع فرایند داوری 1/500/000ریال (یکصدوپنجاه هزارتومان)ب و مبلغ 3500000ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان)هم درصورت پذیرش مقاله جهت چاپ فیزیکی و الکترونیکی به شماره حساب 0105662956000 بانک ملی به نام  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، می باشد. تصویر فیش واریزی را به همراه مقاله ارسال نمایید.