دوره و شماره: دوره 10، کنگره ساری-اردیبهشت 97، شهریور 1397، صفحه 1-45 (دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397) 
1. اندازه گیری و مقایسه فعالیت لیپاز، لیپواکسیژناز و فیتاز در کینوا و آمارانت

صفحه 1-7

سیده سعادت عزیزی؛ محمدحسین عزیزی؛ رکسانا موگویی؛ مینا کارگزاری؛ پیمان رجایی


5. تولید مربای رژیمی زنجبیلZingiber Officinale) ) با استفاده از صمغ بامیه و استویوزید

صفحه 35-41

منا ملکی؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ هادی الماسی