دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، دی 1397 
11. مقایسه کیفیت فیله و ناگت تولیدی از ماهی تیلاپیای منجمد وارداتی (Oreochromis niloticus) با فیله و ناگت تیلاپیای پرورشی در ایران

صفحه 137-150

محبوبه موسی یی پور؛ بهاره شعبان پور؛ پرستو پورعاشوری؛ انیسه جمشیدی؛ یاسمن اعتمادیان