دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، خرداد 1402، صفحه 170-1