دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1400، صفحه 170-1 
5. مدلسازی سینتیک خشک کردن گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای مختلف خشک کردن بستر سیال و نیمه سیال

صفحه 68-53

10.30495/jfst.2021.680650

موسی الرضا هوشمند دلیر؛ حمید توکلی پور؛ حسین چاجی؛ احمد کلباسی اشتری؛ پروین شرایعی