دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، دی 1399، صفحه 192-1 
10. تاثیرامواج فراصوت بر شمارش میکروبی و خواص فیزیکو‌شیمیایی آب آلبالو

صفحه 138-127

10.30495/jfst.2020.674595

لیلا هوشیار؛ جواد حصاری؛ صدیف آزاد مرد دمیرچی؛ ممنونه شنگل