بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی، میکروبی و حسی آب آشامیدنی قلیایی حاوی اسانس طبیعی دارچین به عنوان جایگزین ازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در بسیاری موارد علت ابتلا به بیماری‌های عفونی و انگلی عدم دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می‌باشد. وجود آلودگی‌های مختلف تغییرات نامطلوبی در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی ایجاد می‌کند و باعث کاهش سطح کیفیت آب ‌می‌شود. در این پژوهش آب قلیایی حاوی اسانس طبیعی دارچین تولید شد؛ به این منظور ابتدا آب خام از دستگاه نانوفیلتراسیون عبور، سپس به میزان لازم دارچین به آب قلیا اضافه سپس وارد مخزن شد و بسته‌بندی گردید. بر طبق نتایج این تحقیق، به جز کلسیم و منیزیم، املاح آب قلیایی نسبت به آب آشامیدنی کمتر بوده، از این رو سختی و مواد جامد محلول کمتری دارد. از سوی دیگر عصاره دارچین، موجب افزایش برخی از املاح مانند کلسیم، منیزیم، روی، مس می شود که در نتیجه سختی، کدورت، رنگ و مواد جامد محلول آب را افزایش می‌دهد. همچنین با توجه به ارزیابی حسی، تیمار آب قلیایی حاوی عصاره دارچین دارای بالاترین امتیاز مطلوبیت کلی و به عنوان بهترین نمونه در این تحقیق انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی، م. ه.، رضوی، ه. و.، موسوی، م.ع. ۱۳۸۸. بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ضدباکتریایی و ریزساختاری فیلمهای خوراکی تولید شده از کیتوزان محتوی اسانسهای آویشن و دارچین. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد۱، شماره ۲، 68-47
 2. زرگری، ع. 1393. گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران.
 3. سازمان ملی استاندارد ایران. 1381. آب آشامیدنی بسته­بندی شده- ویژگی­های میکروبیولوژی استاندارد ملی ایران، شماره 6267، چاپ اول.
 4. سازمان ملی استاندارد ایران. 1388. آب آشامیدنی-ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، شماره 1053، چاپ پنجم.

۵. مرادی، ب.، فراهانی، ح. 1394. خواص آنتی­اکسیدانی استیک آلکالاین، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، استانبول.

۶. محمدی، ط.، موسوی، ع. و ارشیایی.، س. ۱۳۹۴. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی خروجی از تصفیه خانه شهر سنندج، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

۷. هاتفی، ه. ۱۳۹۲. تاثیر اسانس دارچین بر کیفیت خرمی پوشش یافته. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.

 1. همتی کاخکی، ع.، محمدی، م.، بهنام نیک، ر.، شهیدی، م. 1391. بررسی اثر ازن بر عوامل شیمیایی موثر بر طعم و بوی آب سد کارده. پژوهشکده علوم و صنایع غذایی.
 2. Amiridou, D., Voutsa, D. 2011. Alkylphenols and phthalates in bottled waters. Journal of Hazardous Material, 185: 281-86.
 3. Bach, C., Dauchy, X., Chagnon, MC., Etienne, S. 2012. Chemical migration in drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: a source of controversy. Water Research, 46(3):571-83.

 

 1. Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review. International Journal of Food Microbiology, 94: 223-253.
 2. Cornelis, G., Poppe, S., Van Gerven, T., Van den Broeck, E., Ceulemans, M., Vandecasteele, C. 2008. Geochemical modelling of arsenic and selenium leaching in alkaline water treatment sludge from the production of non-ferrous metals. Journal of Hazardous Materials, 159: 271-279.
 3. Facile, N., Barbeau, B., Prevost, M., Koudjonou, B. 2000. Evaluating bacterial aerobic spores as a surrogate for giardia and cryptosporidium inactivation by ozone. Water Research,‌ 34(12): 3238-46.
 4. Ignacio-Rosa Mistica, C., Kyung-Bok, J., Kyu-Jae, L. 2012. Clinical Effect and Mechanism of Alkaline Reduced Water. Journal of Food and Drug Analysis, 20(1): 394-397.
 5. Loyo-Rosales, JE., Rosales-Rivera, GC., Lynch, AM., Rice, CP., Torrents, A. 2004. Migration of nonylphenol from plastic containers to water and a milk surrogate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 2016-20.
 6. Matan, N., Rimkeeree, H., Mawson, A., Chompreeda, P., Haruthaithanasan, V., Parker, M. 2006. Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions. International Journal of Food Microbiology, 107: 180-185.
 7. Ouattara, B., Simard, RE., Holley, RA., Piette, GJP., Bégin, A. 1997. Antibacterial activity of selected fatty acids and essential oils against six meat spoilage organisms. International Journal of Food Microbiology, 37: 155-162.
 8. Salemi, S., Dermanaky Farahani, H., Moradi, B., Moghadasi, S. 2014. Effect of alkaline water on the lipid profile of wistar rat. (the 1st international &the 13th Iranian nutrition congress). 1st International & the 13th Iranian Nutrition Congress.
 9. Sathishkumar, M., Sneha, K., Won, S., Cho, C.W., Kim, S., Yun, YS. 2009. Cinnamon zeylanicum bark extract and powder mediated green synthesis of nano-crystalline silver particles and its bactericidal activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 73: 332-338.
 10. Shan, B., Cai, Y. Z., Brooks, JD., Corke, H. 2007. Antibacterial properties and major bioactive components of cinnamon stick (Cinnamomum burmannii): activity against foodborne pathogenic bacteria. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 5484-5490.
 11. Silveira, A., Aguayo, E., Leglise, A., Artés, F. 2007. Emerging sanitizers and clean room improved the microbial quality of fresh-cut ‘Galia’ melon. CIGR 3rd International Symposium. Food and Agricultural Products: Processing and Innovations. Naples, Italy, September: 24–26.

22.Yeo, R., McBreen, J., Kissel, G., Kulesa, F., Srinivasan, S. 1980. Perfluorosulphonic acid (Nafion) membrane as a separator for an advanced alkaline water electrolyser. Journal of Applied Electrochemistry, 10: 741-747.