بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی پودر حاصل از خوراک محتوی پوست نرم پسته و آب انگور با استفاده از خشک کن پاششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت محیط

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

10.30495/jfst.2021.680656

چکیده

در این پژوهش، آب دو واریته انگور عسکری و سلطانی بیدانه استخراج شده و سپس بطور مجزا با پوست نرم و سبز پسته اوحدی و کله قوچی مخلوط کرده و توسط مخلوط کن های با دور بالا به مدت 5 دقیقه هم زده شدند. خوراک های آماده شده با بریکس 40 توسط یک اسپری درایر در مقیاس پایلوت در کارخانه تبدیل به پودرشده و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی پودرهای تولید شده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پودرهای تولید شده دارای حدود 50 درصد کربوهیدرات،20 درصد پروتئین،10درصد چربی و 10 درصد خاکستر بودند. تانن اگرچه در پوست سبز پسته تا قبل از بلانچینگ حدود 6 درصد بود اما بلانچینگ بطور معنی داری منجر به کاهش آن شد. بین تیمارهای مختلف از نظر اندازه ذرات ، قابلیت جذب آب ، دانسیته و حلالیت نیزاختلاف معنی دار بود(05/0 > P). پودرها از حلالیت حدود 75 درصد ، اندازه ذرات 200 میکرون و دانسیته 39/0 گرم بر میلی لیتر برخوردار بودند. در بخش میکروبی، هیچ گونه کپک، مخمر و اشریشیا کلی در نمونه های پودر مشاهده نگردید. فقط از نظر شمارش کلی میکروارگانیسم ها، نتایج مثبت بود که البته بیش از استاندارد نبود. در نهایت نتایج نشان داد که پوست سبز پسته به عنوان یک محصول ضایعاتی با پروتئین و فیبر بالا می تواند مکمل خوبی برای آب انگور ها در فرآیند خشک کن های پاششی باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1398