تولید نانوکامپوزیت پلی‌اتیلنی حاوی نانوذرات نقره جهت افزایش ماندگاری قارچ خوراکی در دمای یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 موسسه تحقیقات چغندرقند، مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی کشور

10.30495/jfst.2021.680655

چکیده

در این مطالعه فیلم‌های پلی اتیلنی فعال با افزودن نانوذرات نقره به منظور افزایش ماندگاری قارچ تهیه شدند. برای این منظور، نانوذرات نقره با سطوح مختلف (صفر، 1، 2 و 3 درصد بر مبنای وزن پلی‌‌مر) در ساختار پلی‌مر مورد استفاده قرار گرفتند و تاثیر آن روی خصوصیات قارچ‌ها از جمله افت وزن، مواد جامد محلول، پارامترهای رنگی (L*، a و b)، سفتی و خصوصیات میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، باکتری‌های سودوموناس و کپک‌ها و مخمرها) و همچنین خصوصیات حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. قارچ‌ها به مدت 12 روز در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند و در روزهای صفر، 4، 8 و 12 مورد بررسی قرار گرفتند. افزایش غلظت نانوذرات در ساختار پلی‌مر منجر به کاهش افت وزن و تغییرات مواد جامد محلول در نمونه‌های قارچ در مقایسه با نمونه شاهد شد. اگرچه افزایش زمان نگهداری موجب کاهش سفتی نمونه‌های قارچ می شود (از 57/35 تا 26/20 نیوتن)، اما افزایش غلظت نانوذرات نقره به طور معنی‌داری (05/0>p) افت سفتی نمونه‌های قارچ را کاهش داد. کاهش معنی‌داری در شاخص L* و افزایش معنی‌داری (05/0>p) در شاخص‌های a و b در همه نمونه‌های قارچ در طول دوره نگهداری رخ داد. تغییرات شاخص L* قارچ‌های پوشش داده شده با پلیمر-نانوذرات کمتر از نمونه شاهد بود. استفاده از پوشش پلیمر-نانوذرات نقره در مقایسه با نمونه شاهد به طور معنی‌داری (05/0>p) منجر به کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها در طول همه روزهای نگهداری شد. استفاده از فیلم پلی اتیلنی حاوی 3 درصد نانوذرات نقره به طور معنی‌داری (05/0>p) منجر به افزایش امتیاز پارامترهای حسی شد، به طوری‌که تیمار پوشش داده شده با پلیمر حاوی 3 درصد نانوذرات نقره بالاترین امتیاز قابلیت پذیرش کلی را در مقایسه با تیمار شاهد و سایر تیمارها داشت. به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از 3 درصد نانوذرات نقره در ساختار پلیمر منجر به بهبود قابلیت نگهداری نمونه‌های قارچ می‌شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1398