مدلسازی سینتیک خشک کردن گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای مختلف خشک کردن بستر سیال و نیمه سیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 دانشگاه تهران شمال واحد علوم و فنون دریایی

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مشهد- ایران

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

5 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج،ایران

10.30495/jfst.2021.680650

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین مناسب‌ترین مدل سینیتیکی نیمه تجربی برای توصیف فرآیند خشک کردن گلبرگ زعفران با استفاده از دو روش بستر نیمه سیال و بستر سیال در دماهای 45 و 55 درجه سانتی گراد انجام شد. آزمایش تجربی خشک کردن گلبرگ زعفران در دماهای (45 و 55 درجه سانتی گراد ) و سرعت هوای خشک کن بستر نیمه سیال و سیال (7/0 و 7/1 متر بر ثانیه) انجام و رفتار خشک‌شدن براساس داده‌هاى آزمایشگاهى مورد برازش قرار گرفت. نتایج نشان داد زمان لازم جهت خشک‌شدن گلبرگ زعفران با افزایش دمای هوای خشک‌کردن از 45 به 55 درجه سانتی گراد و سرعت جریان هوا از 7/0 به 7/1 متر بر ثانیه ، کاهش یافت. به طوری که فرآیند خشک کردن گلبرگ زعفران در دمای 45 درجه سانتی‌گراد با سرعت سیال 7/1 متر بر ثانیه طی زمان 60 دقیقه و با سرعت سیال 7/0 متر بر ثانیه طی زمان 96 دقیقه و در دمای 55 درجه سانتی‌گراد با سرعت سیال 7/1 متر بر ثانیه طی زمان30 دقیقه و با سرعت 7/0 متر بر ثانیه متر بر ثانیه طی زمان 36 دقیقه به پایان رسید. به گونه ای که بیشترین زمان خشک کردن مربوط به جریان هوای 7/0 متر برثانیه در دمای 45 درجه سانتی گراد و کمترین زمان مربوط به جریان هوای 7/1 متر بر ثانیه در دمای 55 درجه سانتی گراد می باشد. در برازش داده‌ها با 11 مدل نیمه تجربی مشخص شد برای برازش داده‌های آزمایشگاهی، مدل‌های دو جمله ای، لگاریتمی واصلاح شده هندرسون و پابیس با داشتن بالاترین ضریب تبیین و کمترین ریشه متوسط خطای داده‌ها و مجموع مربعات خطا، مدل‌های مناسب بودند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1398