بررسی ویژگی های ساختاری و ضد باکتریایی پوشش خوراکی کامپوزیت زئین/نانوکیتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

چکیده

در دهه‌های اخیر نانو پلیمرهای زیستی مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته است، چراکه این مواد زیست سازگار، زیست تخریب پذیر و تجدید شونده هستند و خطری برای سلامتی انسان و حیوان ندارند، ضمن آن‌که سبب آلودگی محیط زیست نمی‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از نانوکیتین بر ویژگی های ساختاری و ضد میکروبی فیلم زئین بود. در این مطالعه نانوکامپوزیت زئین با نانوکیتین در سطوح 2/0، 5/0 و 7/0 درصد براساس وزن خشک زئین به‌روش ریخته‌گری محلول تهیه گردید. سپس خصوصیات ساختاری (تصویر میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی مادون قرمز)، فیلم های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن نانوکیتین باعث چسبندگی کیتین به بستر پلیمری، افزایش زبری و پخش یکنواخت نانو ذره در ماده زمینه بیوپلیمری می گردد. همچنین نتایج آزمون‌های آنتی‌باکتریال فیلم‌های نانوکامپوزیت به روش انتشار دیسک و هاله عدم رشد با دو باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که افزودن نانوکیتین به فیلم زئین خواص آنتی باکتریال فیلم را نسبت به فیلم زئین خالص افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. - منابع

  1. Harish Prashanth, K.V. and Tharanatha, R.N. 2007. Chitin/chitosan: modifications and their unlimited application potential-an Overview, Trends in Food Science and Technology, 18: 117-131.
  2. Jayakumar, R., New, N., Tokura, S. and Tamura, H. 2007. Sulfated chitin and chitosan as novel biomaterials. International Journal of Biological Macromolecules, 40(3):175-181.
  3. Li Du, W., Shan Niu, S., Lei Xu, Y., RongXu, Z. and Li Fan, C. 2009. Antibacterial activity of chitosan tri polyphosphate nanoparticles loaded with various metals, Carbohydrate Polymers, 75(3):385-389.
  4. MubarakAli, D., Thajuddin, N., Jeganathan, K., and Gunasekaran, M. 2011. Plant extract mediated synthesis of silver and gold nanoparticles and its antibacterial activity against clinically isolated pathogens. Colloids Surfaces B: Biointerfaces.85:360-36
  5. Qi, L., Xu, Z., Jiang, X., Hu, C., and Zou, X. 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles, Carbohydrate Research, 339:2693-2700.
  6. Rinaudo, M. 2006. Chitin and chitosan: properties and application, Progress in polymer science, 31: 603-632
  7. Salaberria, A M., Diaz, R H., Ladibi, J. and Fernandez, S C M. 2014. Role of chitin Nanocrystals and nanofibrils on physical, mechanical and functional properties in thermoplastic starch films, Food Hydrocolloid, 46:93-102
  8. Sanchez-Gonzalez, L., Vargas, M., Gonzalez-martinez, C., Chiralt, A. and chafer, Mt. 2011. Use of essential oils in bioactive edible coating, Food Engineering Reviews, 3: 1-16.
  9. Taner, B., Seda, E B., Elif, A. 2010. The effect of corn zein edible film coating on intermediate moisture apricot (prunus armenica l.) quality, GIDA, 35 (4): 245-249
  10. Weller, C.L., Gennadios, A. and Saraiva, R.A.1998. Edible bilayer films from zein and grain sorghum wax or carnauba wax, Lebensm. Wiss.Technology. 31:279-285.