مدل‌سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیو سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ‌ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی بیو سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

10.30495/jfst.2021.680643

چکیده

شیر تنها ماده شناخته شده در طبیعت است که می تواند نیاز بدن را به طور کامل و متعادل تامین کند. شیر بازساخته یک محصول جایگزین شیر است. اجزای شیر بازساخته به راحتی قابل تنظیم تر از شیر است. با استفاده از هدایت الکتریکی می‌توان اطلاعات ارزشمندی در مورد کیفیت مواد مختلف از جمله مواد غذائی بدست آورد و بوسیله این روش، به عنوان یک ابزار ساده و کاربردی، کیفیت بسیاری از مواد غذایی را کنترل نمود. در این تحقیق روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته مورد استفاده قرار گرفت. اثر پروتئین (1، 2، 3، 4 و 5 درصد) لاکتوز (4، 6، 8، 10 و 12 درصد)، چربی (3 و 6 درصد) و دما (50، 55، 60، 65 و 70 درجه سلسیوس) به عنوان متغیرهای مستقل بر هدایت الکتریکی شیر باز ساخته به عنوان متغیرهای وابسطه (پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای فرایند به صورت مدل‌های رگرسیونی درجه دوم برای این پاسخ معنی دار بودند (01/0p <). ضریب تبیین (R2) مدل‌سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته به روش سطح پاسخ برابر با 92/0 به دست آمد. شرایط بهینه برای قرار گرفتن هدایت الکتریکی شیر بازساخته در محدوده معمول آن (4 تا mS/cm 5/5) شامل پروتئین 4/3%، لاکتوز 7/7%، چربی 3% و دمای ºC9/63 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات