تاثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیتی پلی اتیلن-‌نانو‌سلولز در افزایش زمان ماندگاری قارچ دکمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بسپار پیشرفته شریف، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مصرف قارچ دکمه‌ای با توجه به طعم مطلوب و ارزش تغذیه‌ای بالای آن رو به افزایش است. نگهداری و ماندگاری قارچ دکمه‌ای یکی از معضلات این محصول می‌باشد. در این تحقیق، تاثیر بسته‌بندی از جنس نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن - نانوسلولز با درصدهای مختلف نانوسلولز (صفر [نمونه شاهد]، 1%، 2%، 5% و منتشرکننده شاهد) و همچنین پدهای ساطع کننده گاز دی اکسید کربن بر روی زمان نگهداری قارچ دکمه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه‌های قارچ دکمه‌ای در بسته بندی های مذکور و در یخچال با دمای 3 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. قارچ دکمه‌ای در روزهای 0، 2، 6، 8،‌10 و‌13 از لحاظ تنفس، وزن، ظاهر، طعم و همچنین مقدار رطوبت و pH مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق تجزیه و تحلیل واریانس توسط نرم‌افزارSPSS در سطح اطمینان 95% بر اساس نتیج بدست آمد، تیمار حاوی 2 درصد نانوسلولز به عنوان تیمار بهینه از لحاظ ماندگاری معرفی گردید که دارای کمترین افزایش رطوبت، کمترین میزان کاهش وزن و دی‌اکسید‌کربن، بیشترین امتیاز رنگ کلاهک، ساقه و داخل کلاهک تا روز 10ام نگهداری می‌باشد. بنابراین می‌توان نگهداری قارچ دکمه‌ای را با بسته‌بندی کامپوزیت نانوسلولز 2 درصد، تا مدت 10 روز افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آقاجانی، ن.، گوهری اردبیلی، ا.، ساری، ع.ع.، دارائی گرمه خانی، ا. 1396. مروری بر پوشش های خوراکی، تولید و کاربرد آنها در صنایع غذایی. اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران.
 2. احسانی، ن.، شهریاری، ش. و فامیل مومن، ر. 1396. توسعه دو روش بسته بندی بر پایه نانو ذرات نقره برای افزایش ماندگاری توت فرنگی. علوم غذایی و تغذیه. جلد15، شماره1، 26-15.
 3. اصغری، م. ر.1387. اندازه گیری اثرات کاربرد اسیدسالیسیلیک در مرحله پس از برداشت بر ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی سیب،  و انگور. پروژه تحقیقاتی.
 4. اصغری، م. ر. و توحیدیان، م. 1396. بررسی کاربرد بسته بندی نانو بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلبرتا. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)،جلد31، شماره2،  245-235.
 5. توحیدیان، م.، اصغری، م.، واعظی، س. 1392. بررسی تأثیر بسته بندی نانو کامپوزیت نقره و سیلیکا بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل میوه هلو. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

 

 1. حاتمی، ا .، باریکانی ، م. 1390. بررسی ساختار وتاثیر نانو کریستال های سلولزی. ماهنامه فناوری نانو. ص 9.
 2. رضایی، ش.، لکزیان، ا.، فارسی، م.، ابوالحسنی زراعتکار، م.، حقنی، غ. 1392. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).جلد 27، شماره1. 9-1.
 3. شهدادی ساردو، ع.، صداقت، ن.، تقی زاده، م.، میلانی، ا. 1396. تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی خیارگلخانهای رویال طی دوره نگهداری. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 378-363.
 4. شیخ الاسلامی، ز. 1384. اثر زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو. مجله تحقیقات مهندسی .
 5. صداقت، ن.، واحدی. ن. 1394. بررسی روش مختلف نگهداری و بسته بندی قارچ دکمه ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 11. 30-23.
 6. عبادی، ز.، محمدی گل تپه، ا.، بصیری، ع. ر. 1383. مروری بر عوامل موثر بر کیفیت نهایی قارچ دکمه ای خشک شده در ایران. مجله پژوهش و سازندگی،دوره 17، شماره2، 20-12.
 7. فارسی، م.، گردان، ح. ر. 1386. پرورش و اصلاح قارچ های خوراکی با تأکید بر قارچ دکمه ای سفید، جلد اصلی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 8. فلاحیان، فتح ا... . 1346. قارچ های سمی و خوراکی، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. کرمانی، م.، مهدیان، ا.، کاراژیان، ر. 1395. تاثیر بسته بندی نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن – نشاسته – نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی قارچ دکمه ای طی دوره نگهداری. اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 6-1.
 10. نانو سلولز. سایت مرکز نانو سلولز ارس . ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری. شرکت توسعه نانو فناوری ارس. http://nanomat.ir/edu/?page_id=791. (مهر(96 .
 11. نورالهی، ب.، آزادبخت، م. و درویشی. ح. 1395. تعیین برخی از خواص مکانیکی قارچ دکمه ای، دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اهواز، موسسه عالی سیمای دانش، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، 11- 1.
 12. Azizi Sami, M. A., Alloin, S., Duferene, A. 2005. Rewieo of recent research in to cellulosic whiskers, their proper ties and their application in nano composite field. Biomacromolacules, 6:612-626.
 13. Bharimalla, A. K., Deshmukh, S. P., Vigneshwaran, N. Patil, P. G. and Prasad, V. 2017. Nanocellulose-Polymer Composites for Applications in Food Packaging: Current Status, Future Prospects and Challenges. Journal Polymer-Plastics Technology and Engineering, 56(8):805-823.
 14. Brown, E., Laborie, M. PG. 2007. Bio engineering bacterial cellulose poly ethyience oxide nano composites, 8(10):3074-3081.
 15. Eissa, H. A. 2007. Effect of chitosan coating on shelf life and quality of

 

fresh‐cut mushroom. Journal of food quality. ,30:623-645.

 1. Gray, W. D. 1972. The use of Fungi as Food and In Food Processing I and II, CRC Critical Reviews in Food Technology,1-100.
 2. Jalili marandi, R. 2007. Pomology. Urmia University Jihad Publications.
 3. Jiang, T., Feng, L. & Li, J. 2012. Changes in microbial and postharvest quality of shiitake mushroom (Lentinus edodes) treated with chitosan–glucose complex coating under cold
 4. Joseph, M. Morrison. 2006. Nano technology in agriculture and Food.
 5. Martenez-Romero, DN., Alburquerqu, J., Valverde, M., Guilln, F., Castillo, S., Valero, D and Serrano, M. 2006. Postharvest sweet cherry quality and safety maintenance by Aloe vera treatment, a new edible coating. Postharvest Bio Technology, 39:93-100.
 6. Perdones, A., Sánchez-gonzález, L., Chiralt, A. & Vargas, M. 2012. Effect of chitosan–lemon essential oil coatings on storage-keeping quality of strawberry. Postharvest Biology and Technology,70:32-41.
 7. Perkins-Vaezie, P.2007. Blueberry fruit response to postharvest application of ultraviolet radiation. Postharvest biology, Technology, 10:1005-1016.
 8. Raskin, I. 1992. Salicylic, a new plant hormone. Plant Physiology, 99:799-803.
 9. Rezaee, P., Shahriari, Sh., Mostaghim, T. 2018. The Effect of Polylactic Acid Packaging Modified with Clay Nanoparticles on Quality and Shelf life of Mushroom. Journal of Food Biosciences and Technology, 8(2):29-40.
 10. Riberioc, M., Vicente, A. A., Teixeira, J. A.2007. Optimization of edible coating composition to retard strawberry fruit senesce. Post harvest Biol Technol,44:63-70.
 11. Snowdon, A. L. 2010. Post-harvest diseases and disorders of fruits and vegetables: Volume 2: Vegetables, Manson Publishing.
 12. Yaman, O. Bayoindirli, L. 2002. Effects of an edible coating and cold storage on shelf life and quality of cherries. Lebensmittel- Wissenchaft and Technologie, 35:146-150.
 13. Zandi, K. H., Weisany, W., Ahamdi, H., Bazargan, I., Naseri, L. 2013. Effect of nano composite based packaging on postharvest quality of strawberry during stroga. Bulletin of Environment pharmacology and life sciences ,2(2):28-36.
 14. Zhao, , Babin, J., Lepage, M. 2008. ”Decoration” of shell cross-linked reverse polymer micelles using ATRP: a new route to stimuli-responsive nanoparticles. Macromolecules ,41(4):1246-1253.
 15. Allison, W. H., Kneebone, L. R.1963. Influence of Compost Ph and Casing Soil Ph on Mushroom Production. International Society for Horticultural Science, 5:81-90. (2018 December 20). Available In: http://www.pubhort.org/isms/5/1/v5_p1_a9.htm.