امکان سنجی استفاده از پیش تیمار مایکروویو جهت افزایش کارایی استخراج روغن از بذرکدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo subsp. Pepo var. Styriaca)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.30495/jfst.2021.675798

چکیده

در این مطالعه استفاده از تابش مایکروویو به عنوان پیش تیمار جهت امکان سنجی افزایش راندمان استخراج روغن از بذر کدو تخم کاغذی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در چهار سطح توان مایکروویو ( 180، 450، 600 و 900 وات) و 4 سطح مدت زمان تابش (30، 60، 90 و 120 ثانیه) پیش تیمار شدند و سپس توسط روش سنتی سوکسله با حلال هگزان روغن آنها استخراج گردید. براساس نتایج حتی اعمال کمترین سطوح متغیرهای پیش تیمار (180 وات و 30 ثانیه) راندمان استحصال روغن (02/0 ± 22/27 درصد) در مقایسه با مقدار روغنبذرهای پیش تیمار نشده (04/0 ± 88/26 درصد) بیشتر است. حداکثر مقدار روغن (04/0 ± 19/35 درصد) با استفاده از پیش تیمار مایکروویو تحت شرایط 600 وات و 90 ثانیه مدت زمان تابش و سپس اجرای روش سوکسله به دست آمد. استفاده از شرایط مذکور پیش تیمار باعث کوتاه‌تر شدن فرایند استخراج از 360 به 300 دقیقه گردید. کوتاه‌تر شدن زمان استخراج منجر به توانایی بیشتر روغن در جهت مهار رادیکال‌های آزاد DPPH و HO گردید. پروفایل اسید چرب نمونه‌های به دست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی - آشکارساز جرمی شناسایی گردید. لینولئیک اسید فراوان‌ترین اسیدچرب (بیشتر از 38 درصد) موجود در روغن به دست آمده بود. استفاده از پیش تیمار مایکروویو تاثیر قابل توجهی بر ترکیب اسید چرب نمونه‌ها نداشت. نتایج نشان داد که پیش تیمار تابش مایکروویو می‌تواند یک تکنیک امیدبخش در جهت افزایش کمی و کیفی استخراج روغن از بذر‌های کدو تخم کاغذی با استفاده از روش سنتی سوکسله باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات