طراحی و فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه ترخون با استفاده از پوشش اینولین و بتاسیکلودکسترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار،‌گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، پیشوا، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30495/jfst.2021.675797

چکیده

گیاه ترخون حاوی اسانسی است که شامل روغن های ضروری از جمله سینئول، استراگول، اوسیمن و فلاندرن می باشد. این روغن ها دارای خواص دارویی بسیاری هستند. در این پژوهش، از دو ماده اینولین و بتاسیکلودکسترین به عنوان دیواره بصورت تک یا مخلوط در نسبت های مختلف 0 تا 100 درصد (وزنی/وزنی) و از اسانس ترخون به عنوان هسته با نسبت های مختلف 1 تا 5 و با کمک نرم افزار طراحی آزمایش استفاده شد. به منظور تهیه نانو کپسول ها از دستگاه اولتراسوند استفاده شد. قطر نانوحامل های تهیه شده و همچنین شاخص توزیع اندازه ذرات با دستگاه پراکنش نور دینامیک اندازه گیری شده و سپس همه نمونه ها در خشک کن پاششی خشک شدند. جهت بررسی شکل نانوکپسول ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، برای بررسی ساختار از طیف سنجی مادون قرمز و برای تعیین مقاومت حرارتی آنالیز وزن سنجی حرارتی استفاده شد. نتایج نشان داد نانو کپسول بهینه با مشخصات اندازه ذره 110 نانومتر، شاخص توزیع اندازه ذرات برابر با 48/0، راندمان کپسولاسیون 73% و میزان رطوبت 94% به دست آمد. همچنین مطالعه رهایش اسانس در محیط آزمایشگاه میزان 99% در طول 72 ساعت را نشان داد. نانو کپسول ترخون تهیه شده در شرایط بهینه با اندازه کوچک و ساختار صاف و مسطح، همچنین پایداری حرارتی بالا می تواند به عنوان حامل مناسبی برای مصارف صنایع غذایی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات