بررسی اثر تیمار بتا-آمینوبوتیریک اسید از طریق افزایش تجمع نیتریک اکسید درونی و فعال‌سازی مسیر فنیل‌پروپانوئید بر کاهش پوسیدگی قارچی پس از برداشت میوه‌ توت فرنگی و حفظ کیفیت تغذیه‌ای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

میوه­های توت فرنگی تازه حساسیت زیادی به پوسیدگی قارچی پس از برداشت دارند که باعث کاهش عمر پس از برداشت، افت­های اقتصادی، کیفی و کمی می­شود. مطالعه موجود، تاثیر 0، 1، 5، 10، 25 و 50  میلی مولار بتا-آمینوبوتیریک اسید (BABA) بر کاهش پوسیدگی قارچی و ماندگاری کیفیت تغذیه­ای میوه­های توت فرنگی در طی 12 روز نگهداری در °C 4 بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار BABA در 25 میلی مولار به طور موثر پوسیدگی قارچی میوه­های توت فرنگی را طی نگهداری کاهش داد. میوه­های توت فرنگی تیمار شده با BABA در میلی مولار 25، تجمع نیتریک اکسید (NO) درونی بیشتری نشان داد که از فعالیت آنزیم نیتریک اکسیدسنتتاز (NOS) زیادی حاصل شده بود. تجمع NO درونی بیشتر همزمان با تجمع H2O2 درونی زیادتری بود که منجر به فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز (PAL) بیشتری شد. میوه­های توت فرنگی تیمار شده با BABA در 25 میلی مولار ، تجمع ترکیبات فنل، آنتوسیانین کل و ظرفیت جاروب­کنندگی رادیکال آزاد DPPH بیشتری نشان دادند. همچنین، نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم PAL بیشتر در میوه­های توت فرنگی تیمار شده با BABA، مسیر سیگنالی NO/H2O2 فعال شده نه تنها به عنوان پاسخ دفاعی برای آلودگی پاتوژن عمل می­کند بلکه در افزایش کیفیت تغذیه­ای میوه­ها هم شرکت می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات