جداسازی، شناسایی و توصیف باکتری‌های اسید لاکتیک از فرآورده‌های لبنی سنتی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی،دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

باکتری‌های اسید لاکتیک یک گروه متنوع از میکروارگانیسم‌ها می‌باشند که در صنایع لبنی و تخمیری اهمیت بسیاری دارند. غربالگری برای یافتن سویه‌های لاکتوباسیل با خصوصیات مطلوب بطور پیوسته در حال انجام است. باگسترش تولید صنعتی محصولات لبنی، امکان ازدست رفتن باکتری‌های بومی موجود درمحصولات لبنی سنتی وجود دارد، ازاین رو جداسازی، شناسایی و تعیین خصوصیات مفید این باکتری‌ها به منظور کاربردهای آتی ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر باکتری‌های اسید لاکتیک از فرآورده‌های لبنی جمع‌آوری شده از مناطق مختلف استان مازندران بر روی محیط کشت اختصاصی MRS جداسازی شدند. باکتری‌های گرم مثبت و کاتالاز منفی انتخاب شده و توانایی رشد این ایزوله‌ها در غلظت­های مختلف نمک (2 تا 8 درصد) و همچنین توانایی تخمیر قندهای مختلف برای تمایز و شناسایی مقدماتی آنها بررسی شد. شناسایی مولکولی سویه‌های باکتری با استفاده از تکثیر و توالی‌یابی ژن 16S rRNA انجام شد. نتایج بدست آمده تنوع نسبتاً زیاد در باکتری‌های جداسازی شده از مناطق مختلف را نشان داد که در این میان دو گونه از جنس‌ انتروکوکوس (E. faecalis و E. faesium) و یک گونه لکونوستوک (Leu. mesenteroides) خصوصیات پروبیوتیک قابل ملاحظه‌ای نشان دادند. به نظر می‌رسد محصولات لبنی سنتی استان از پتانسیل بالایی جهت جستجو برای باکتری‌های با توانایی مفید جهت استفاده در صنایع مختلف برخوردار می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها