استفاده از اسانس گل راعی، مورخوش و سالویا در جلوگیری از رشد قارچ بوتریتیس سینرر در دو رقم میوه توت فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی،گروه باغبانی، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

اسانسهای گیاهی نقش مهمی در کنترل ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی دارند. با توجه به اینکه توت-فرنگی نسبت به عوامل قارچی بسیار حساس است و در نتیجه عمرماندگاری کوتاهی دارد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اسانسهای گل راعی، مورخوش و سالویا در کنترل قارچ بوتریتیس سینرر در میوه دو رقم کاماروسا و پاروس توت فرنگی و حفظ کیفیت ماندگاری آن انجام شد.ازمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. میوه ها بعد از ضد عفونی با قارچ بوتریتیس سینرر مایه کوبی، سپس با اسانهای مورد نظر در غلظتهای 250 میکرولیتر در لیتر و 500 میکرولیتر در لیتر تیمار گردید. بعد از 16 روز نگهداری میوه ها در دمای یخچال، فاکتورهای مختلف شامل درصد پوسیدگی، درصد کاهش وزن، اسیدیته، ویتامین ث، رنگ، سفتی و مواد جامد محلول میوه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده اسانسها تاثیر قابل توجهی در کنترل پوسیدگی میوه های رقم کاماروسا نشان دادند. اسانس سالویا تاثیر معنی داری در جلوگیری از کاهش وزن میوه های پاروس نشان دادند. میوه های هر دو رقم تیمار شده با اسانسهای گیاهی سفتی و مواد جامد بالاتری نسبت به شاهد نشان دادند. بیشترین ویتامین ث مربوط به تیمارهای اسانس گل راعی 500 میکرولیتر در لیتر در رقم پاروس بود. میوه های تیمار شده با غلظت پاییتر اسانسها کیفیت رنگی بهتری نشان دادند. بطور کلی اسانسهای مورد نظر تاثیر معنی داری بر حفظ کیفیت میوه توت فرنگی نشان دادند که البته تاثیر آنها بسته به رقم متفاوت مشاهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1. Aguilar-González, A.E., Palou, E. and López-Malo, A. 2015. Antifungal activity of essential oils of clove (Syzygium aromaticum) and/or mustard (Brassica nigra) in vapor phase against gray mold (Botrytis cinerea) in strawberries. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 32, pp.181-185.
2. Cindi, M.D., Soundy, P., Romanazzi, G. and Sivakumar, D. 2016. Different defense responses and brown rot control in two Prunus persica cultivars to essential oil vapours after storage. Postharvest Biology and Technology, 119, pp.9-17.
3. Du Plooy, W., Regnier, T. and Combrinck, S. 2009. Essential oil amended coatings as alternatives to synthetic fungicides in citrus postharvest management. Postharvest Biol. Technol. 53(3), 117-122.
4.  Farzaneh, M., Kiani, H., Sharifi, R., Reisi, M. and Hadian, J. 2015. Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 109, pp.145-151.
5.   Geransayeh, M., Mostofi, Y., Abdossi, V. and Nejatian, M.A. 2012. Use of Thymus vulgaris Essential Oil to Improve the Safety and Shelf-life of Iranian Table Grape. J Essent Oil Bear pl. 15(1), 164-173.
6. Kedia, A., Jha, D.K. and Dubey, N.K. 2015. Plant essential oils as natural fungicides against stored product fungi.
7. Lounds-Singlton, A.J. 2003. Influence of thermal postharvest stress on mango (Mangifera indica) polyphenolics during ripening. University of Florida, U.S.A. 68 P.
8.  Perdones, Á., Escriche, I., Chiralt, A. and Vargas, M. 2016. Effect of chitosan–lemon essential oil coatings on volatile profile of strawberries during storage. Food chemistry, 197, pp.979-986.
9.  Rabiei, V., Shirzadeh, E., RabbiAngourani, H. and Sharafi, Y. 2011. Effect of thyme and lavender essential oil on the qualitative and quantitative traits and storage life of apple Jonagold cultivar. J. Med. Plants, 5(23), 5522-5527.
10.  Regnier, T., du Plooy, W., Combrinck, S. and Botha, B. 2008. Fungitoxicity of Lippia scaberrima essential oil and selected terpenoid components on two mango postharvest spoilage pathogens. Postharvest Biology and Technology, 48(2), pp.254-258.
11.  Rodriguez‐Garcia, I., Cruz‐Valenzuela, M.R., Silva‐Espinoza, B.A., Gonzalez‐Aguilar, G.A., Moctezuma, E., Gutierrez‐Pacheco, M.M., Tapia‐Rodriguez, M.R., Ortega‐Ramirez, L.A. and Ayala‐Zavala, J.F. 2016. Oregano (Lippia graveolens) essential oil added within pectin edible coatings prevents fungal decay and increases the antioxidant capacity of treated tomatoes. Journal of the Science of Food and Agriculture.
12.  Shao, X., Cao, B., Xu, F., Xie, S., Yu, D. and Wang, H. 2015. Effect of postharvest application of chitosan combined with clove oil against citrus green mold. Postharvest Biology and Technology, 99, pp.37-43.
13. Sharma, N. and Tripathi, A. 2008. Effects of Citrus sinensis (L.) Osbeck epicarp essential oil on growth and morphogenesis of Aspergillus niger (L.) Van Tieghem. Microbiol. Res, 163(3), 337-344.
14. Sivakumar, D. and Bautista-Baños, S. 2014. A review on the use of essential oil for postharvest decay control and maintenance of fruit quality during storage. Crop Prot. 64, 27-37.
15.  Ultee, A., Kets, E.P.W. and Smid, E.J. 1999. Mechanisms of action of carvacrol on the food-borne pathogen Bacillus
 
 cereus. Applied and environmental microbiology, 65(10), pp.4606-4610.
16.  Wang, H.C., Huang, X.M., Hu, G.B., Yang, Z.Y., Huang, H.B. 2005. A comparative study of chlorophyll loss and its related mechanism during fruit maturation in the pericarp of fast-and slow-degreening litchi pericarp. Scientia horticulture. 106(2): 247-257.