تأثیر پوشش خوراکی متیل سلولز بر خصوصیات کیفی و میکروبی خرمای کبکاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ، اهواز، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ، اهواز، ایران

چکیده

بر طبق آمارنامه سازمان خواربار جهانی فائو در سال 2012 میلادی خرما در ایران تولید حدود یک میلیون و شانزده هزار تن محصول را به خود اختصاص داده است. با توجه به فسادپذیری خرما وشرایط نامناسب پس از برداشت آن در ایران می‌توان ضایعات این محصول را 30- 35 درصد برآورد کرد. در این پژوهش پوشش خوراکی به منظور حفظ خصوصیات ظاهری و کیفیت خرمای ارقام نرم در زمان انبارداری استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت اسپلیت پلات در زمان اجرا گردید. فاکتوراصلی شامل پوشش خوراکی متیل سلولز در 3 سطح (0، 3 و5 درصد باضافه 3/0 میلی لیتر گلیسرول بازای هر گرم متیل سلولز) فاکتور فرعی نیز شامل زمان نگهداری (نمونه برداری) در 7 سطح 0 ، 45، 90 ،135،180 ،225 و 270 روز بود. نتایج نشان داد درصدهای مختلف پوشش خوراکی متیل سلولز اثر قابل توجهی بر عمر انباری و حفظ کیفیت محصول خرما داشت. خرمای پوشش داده شده با متیل سلولز دارای حداقل تغییر در میزان رطوبت، قند، فعالیت آبی سطحی، سفتی بافت، آلودگی میکروبی(باکتریهای بی هوازی اختیاری) و خصوصیات چشایی بویایی نسبت به شاهد می باشند. پوشش دهی با متیل سلولز 5 درصد دارای ارجحیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. ایرانمنش، م. 1379. مقدمه ای بر تکنولوژی کاربردی تولید خرما نگهداری، فرآوری، بسته بندی و صادرات. انتشارات تهران، چاپ اول.
  2.  ایوبی،ا. 1395. تاثیر پوشش خوراکی پلی‌ساکاریدی (نشاسته و پکتین) بر کیفیت خرمای مضافتی. نشریه پژوهش‌های علوم و مهندسی صنایع غذایی. جلد 26 شماره 4 . 667-680
  3. بی‌نام. 1379. بررسی وضعیت تولید و مصرف محصولات کشاورزی قابل تبدیل. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران.
  4. تقی زاده, آ.، قنبرزاده، ب. و صوتی خیابانی، م. ۱۳۹۲، بررسی ماندگاری میوه سیب پوشش داده شده با پوشش فعال پلی ساکاریدی، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شیراز، دانشگاه شیراز.
  5. صادقی‌پور، م.، بدیعی، ف، بهمدی، ه.و بازیار، ب. 1391 .اثر پوشش‌های خوراکی فعال بر پایه‌ی متیل سلولز ، بر ماندگاری گوجه‌فرنگی . فصلنامه ی علوم وصنایع غذایی . 9(35):99-89.
  6. فلاحی، م. 1375. رشد و نمو، دستاوری و بسته‌بندی خرما. انتشارات بارثاوا، چاپ اول. (تألیف دانشگاه میشیگان).
  7. قریب، غ. و.1370. آفات مهم درختان خرما. چاپ اول. انتشارات سازمان ترویج کشاورزی. صفحه 35- 33.
  8. Abellana, M., Sanchis, V., and Ramos, A. J. 2001. Effect of water activity and temperature on growth of three penicillium specie and aspergillums flavus on a sponge cake analogue. International Journal of Food Microbiology. 71: 151-157 3
  9. Afoakwa, E.O.; Paterson, A.; Fowler, M.; Vieira, J., 2008. Effect of tempering and fat crystallization behaviors on microstructure,mechanical properties and appearance in dark chocolate systems. Journal of Food Eng., 89: 128-136.
  10. AOAC. 1990. Official methods of analysis of the AOAC. In: Helrich, K. (Ed.), Arlington: Association of Official Analytical Chemists.
  11. Ayranci, E. and Tunc, S. 2004. The effect of edible coatings on water and vitamin C loss of apricots (Armeniaca vulgaris Lam.) and green peppers (Capsicum annuum L.). Food Chemistry 87:339–342.
  12. Dell-Val, V., Hernandez, P. and Guarada, A. 2004. Development of a cactus-mucilage edibledactylifera). Journal coating and its application to extend strawberry (Fragaria ananassa) shelf-life. Food Chemistry 91: 751–756.
  13. Durango, AM., Soares NFF. and Andrade, NJ. 2006. Microbiological evaluation of an edible antimicrobial coating on minimally processed carrots. Food Control 17: 336–341.
  14. FAOSTAT data. 2012. http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?pageID=56
  15. Ghasemzade, G.H., Karbassi, A. and Bahador Ghodousi, H. 2008. Application of edible coating for improvement of quality and shelf life of resins. World Applied Sciences Journal 3(1): 82-87.
  16. Hasany, F., Javanmard, M. and Garosy, F. 2010. Shelf life of kiwifruit coated with whey protein concentrate and rice bran oil . Research in Science and Technology of Food magazine. 7: 158-167.
  17. Hettiarachchy, N. S.and Satchithanandam, E. 2007.Organic Acid Incorporated Edible Antimicrobial Films, United States patent, Us, 7,16,580,B2.
  18. ISO 3972. 1979. sensory analysis – determination of sensitivity of taste
  19. Kamper, S.L., Fennema, O. 1984. Water  vapor permeability of edible bilayer films. Journal of Food Science 4: 1478–1481, 1485.
  20. Kittur, F, Saroja S, Haibibunnisa, R. and Tharanathan, N. 2001. Polysaccharide-based composite coating formulations for shelf life extension of fresh banana and manage Eur. Food Research and Technology 213: 306-311.
  21. Maftoonazd, N., Ramaswamy, ., H.S.2005. Post harvest shelf-life extension of avocados using methyl cellulose-based coating˝, LWT38:617–624.
  22. Oluwaseun, A.C., Kayode, A., Bolajok, F.O., Bunmi, A.J. and Olagbaju, A.R., 2013. Effect of edible coatings of carboxymethyl cellulose and corn starch on cucumber stored at ambient temperature. Asian Journal of Agriculture&Biological, 1(3),133-140.
  23. Oms-Oliu G, Soliva-Fortuny, R. and Martín-Belloso, O. 2008. Using polysaccharide-based edible coatings to enhance quality and antioxidant properties of fresh-cut melon. LWT Food Science and Technology 41: 1862–1870.
  24. Ribeiro, C., Vicente, AA., Teixeira, JA. and Miranda, C. 2007. Optimization of edible coating composition to retard strawberry fruit senescence. Postharvest Biology and Technology 44: 63–70.
  25. Schaad, NW, 1989. Detection and identification of bacteria. In: Saetter AW, Schaad NW, Roth D, eds. Detection of Bacteria in Seeds. St. Paul MN, USA: APS Press, 9–16.
  26. Yossef, MA. 2014. Comparison of different edible coatings materials for improvement of quality and shelf life of perishable fruits. Middle East Journal of Applied Sciences 4(2): 416- 424.
  27.