مقایسه تأثیر عصاره مریم گلی و زیره سبز در جلوگیری از توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سبزوار ، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سبزوار ، ایران

3 پژوهشکده شیمی و صنایع غذایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، تهران ، ایران

چکیده

در این پژوهش از پلیمر طبیعی بر پایه کنسانتره پروتئین خوراکی آب پنیر،برای پوشش دهی مغز پسته  استفاده گردید. مغز پسته با عصاره مریم گلی در مقادیر3500، 4500 و 5000 پی پی ام  و زیره سبز در مقادیر 3000، 5000، 5500، 6000 و 6500 پی پی ام  به پوشش افزوده شد و علاوه بر آن نمونه شاهد نیز در نظر گرفته شد، گروه شاهد شامل مغز پسته بدون پوشش و بدون عصاره و مغز پسته پوشش دیده و بدون عصاره بودند. سپس گروههای تیمار و شاهد جهت بررسی اثرات ضد قارچی در مدل واقعی، در پلیت های استریل قرا داده شده و کشت هفت روزه قارچ آسپرژیلوس فلاووس را به مرکز هندسی پلیت‌ها تلقیح کرده و بعد از آن به شکل روزانه رشد دیسک تلقیحی اندازه گیری شد. تمامی پلیت ها دردمای 25 درجه سانتی گراد به مدت ده روز گرمخانه گذاری شدند. افزایش میزان غلظت عصاره در پوشش خوراکی بر پایه آب پنیر منجر به کاهش معنی دار رشد قارچ تلقیح شده گردید.در بررسی تأثیر مقادیر مختلف عصاره در ترکیب پوشش میزان ممانعت کنندگی بر روی تولید آفلاتوکسین از اهداف اصلی طرح بوده که نتایج در قالب نمودار های اندازه گیری سموم B1، B2، G1 و G2 ارایه شده است. نتایج نشان داد که برای عصاره مریم گلی مقادیر بالاتر از غلظت 4500پی پی ام  و برای عصاره زیره سبز غلظت های بیشتر از 6000 پی پی ام  باعث جلوگیری از تولید آفلاتوکسین در مغز پسته گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .1385. اندازه گیری آفلاتوکسین گروه های B  و G در مواد غذایی مختلف.استاندارد ملی ایران، شماره 6872 ، چاپ اول. 
  2. جوانمرد ، م  و رمضان، ی. 1388. به کارگیری پوشش خوراکی حاوی عصاره الکلی آویشن شیرازی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر روی مغز پسته. . فصلنامه گیاهان دارویی ،  جلد 8 ، شماره 30، 70-61
  3. دانشمندی، س.، سلیمانی، ن.، ستاری، م. و پورفتح اله، ع. ا. 1389. اثرات متقابل دارویی و فعالیت باکتریایی اسانس زیره سبز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، جلد 13 ، شماره 2، 82-75 .
  4. رسولی، ا. و رضایی، م. ب.1379. بررسی فعالیت ضد میکربی و ترکیبات شیمیایی اسانس گلهای اسطوخدوس و مریم گلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جلد هفتم، شماره 4 ، 181-173 .
  5. مهربان، م. پورآذرنگ، ه.، مرتضوی، ع. ، مسکوکی، ع. و گوهری، آ. 1384. اثر اسانس های طبیعی آویشن و زنیان بر جلوگیری از رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته .پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد اول، شماره اول، 51-45.
  6. گندمی نصرآبادی، ح. آخوندزاده بستی، ا. ، خسروی ، ع . ، بکایی ، س . و عباسی فر ، آ .1387. اثر اسانس آویشن شیرازی روی آسپرژیلوس فلاووس. فصلنامه گیا هان دارویی ، جلد 60 ، شماره 27 ، 51-45.
  7.  Atanda, O. O. , Akpan, I. and Oluwafemi, F. 2007. The potential of some spice essential oils in the control of A. parasiticusCFR 223 and
  8. aflatoxin production. Food Control 18:601–607.
  9. Brody, A. L., Strupinsky, E. R. and Kline, L. R. (2001). Active packaging forfood  applications. Technomic Publishing, Lancaster, PA, ,pp. 131-196.
  10. Farag, R. S., Daw,Z.Y. and Abo-Raya, S. H. 1989.Influence some spice essential oils on Aspergillus parasiticus growth and roduction of  aflatoxins in synthetic medium. Journal of Food Science,54(1):74-76.
  11. Floros, J. D. , Dock, L. L. and Han, J. H. 1997. Active packaging technologies and applications. Food Cosm. Drug Packag. 20(1): 10-17.
  12. Han, J. H. 2014. Innovations in food packaging, second edition. Academic Press,MA,USA.
  13. Maté, J.I., Frankel, E.N. and Krochta, J.M. 1996. “Whey Protein Isolate Edible Coatings: Effect on the Rancidity Process of Dry Roasted Peanuts,” J. Agric. Food Chem., 44:1736–1740.
  14. Min, S.C., Harris, L.G. and Krochta, J.M.2005b. Salmonella enterica and Escherichia coli O157:H7 inhibition by lactoferrin, lysozyme, and lactoperoxidase systems and by edible whey protein films incorporating lactoperoxidase systems. In: Book of Abstracts, 2005 IFT Annual Meeting, NewOrleans. Institute of Food Technologists, Chicago, IL.
  15. Min, S.C., Rumsey, T.R. and Krochta, J.M.2006a. Lysozyme Diffusion in Smoked Salmon Coated with Whey Protein Films Incorporating Lysozyme. In: Book of Abstracts,2006 IFT Annual Meeting,Orlando. Institute of Food Technologists, Chicago, IL.
  16. Min, S.C., Harris, L.G. Han, J. H. and Krochta, J.M.2005a. Listeria monocytogenes inhibition by whey protein films and coatings incorporating lysozyme or lactoperoxidase systems. In: Book of Abstracts,2005 IFT Annual Meeting, NewOrleans. Institute of Food Technologists, Chicago, IL.
  17. Min, S.C., Rumsey, T.R., Harris, L.G. and Krochta, J.M.2007. Prediction of Listeria monocytogenes-Safe-Storage-Time for Smoked Salmon Coated with a Whey Protein Film Incorporating Lysozyme. In: Book of Abstracts, 2007 IFT Annual Meeting, July 28-August 1, Chicago. Institute of Food Technologists, Chicago, IL.
  18. Razzaghi-Abyaneh et al.2009.Chemical composition and        antialfatoxigenic activity of Carumcarvi L., Thymus vulgaris and Citrus aurantifolia essential oils. Food Control,20(11):1018-1024.
  19. -Sajjadi,S.E .and hannadi,A.2005.Essential oil of Persian sage,salviarhytideaBenth.Acta Pharm.,55:321-326.
  20. Sayanjali,S., Ghanbarzadeh, ,B and Ghiassifar,S.2011. Evaluation of antimicrobial and physical properties of edible film based on carboxymethyl cellulose containing potassium sorbate on some mycotoxigenicAspergillus species in fresh pistachios .LWT-Food science and Technology,Article in Press.
  21. Seydim,A.C.&Sarikus,G.2006 Antimicrobial activity of whey protein based edible films incorporated with oregano, rosemary and garlic essential oils. Food Research International, 39(5), 639-644.
  22.