بررسی اثر بازدارندگی اسانس برگ رزماری بر قارچ بوتریتیس سینرا برای افزایش ماندگاری میوه توت فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع غذایی،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار ،ایران

2 گروه شیمی،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار ،ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار ،ایران

چکیده

قارچ بوتریتیس سینرا بیماریهای بسیاری را در گیاهان مختلف ایجاد می کند به منظور بررسی اثر اسانس گیاه دارویی رزماری بر مهار این قارچ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. میوه توت فرنگی مستعد فساد سریع است که مقدار قابل توجهی از محصول به دلیل افت شدید کیفیت به بهای نازلی فروش می رسد. اسانس رزماری با استفاده از روش تقطیر با آب استخراج شده و به ظروف شیشه ای حاوی توت فرنگی رقم کاماروسا در غلظت های (20-40-60-80 و 100 ) میکرولیتر در 3 تکرار افزوده شد. در مدت زمان ماندگاری (1-7-14-21) روز، ارزیابی شدند. این آزمون در قالب طرح کاملا تصادفی در سطح کمتر از 5 درصد با 3 تکرار و با استفاده از نرم افزار sas انجام شد و اختلاف موجود بین نتایج از روش مقایسه چند دامنه ای دانکن ارزیابی شد. میزان کپک زدگی تیمار شاهد 100% و در تیمار با غلظت 20معادل33.3 % بود. درسایر تیمار ها به جز تیمار غلظت 20 میکرولیتر به میزان 100% بود. تعیین حداقل غلظت بازدارنده رشد به روش دیسک در محیط PDA با غلظت های 150-300-400 و600ppm بررسی شد که قطر هاله به cm 9.93 رسید و اثر قابل توجهی در مهار رشد میسلیوم داشت و غلظت 300ppm به عنوان MIC تعیین شد. هدف از انتخاب اسانس رزماری فراوانی و خودرو بودن این گیاه و نظر به ابنکه ترکیبات عمده در گونه R. officinalis نسبت به شرایط اکولوژیکی منطقه متفاوت گزارش شده، بنابراین تحقیق و بررسی نوع و میزان ترکیب های اسانس این گونه در ایران ضروروی می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. اقاخانی قاضی، الف.، سیف کردی، س .۱۳۸۹. مقایسه روشهای مختلف عصاره کشی از گیاه رزماری، همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
  2. احسانی، ح.، رضازاده، ر.،  صالحی، م. ، نجاتی، ف. ۱۳۹۲. اثر غلظت های مختلف اسانس مورخوش و پوشش پلاستیکی بر خصوصیات کمی و کیفی پرتقال والنسیا در انبار سرد، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشکشاورزی، جزیره قشم، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان
  3. اعتمادی، ح.، رضایی، م.، عابدیان، ع. 1387. پتانسیل آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره رزماری در افزایش عمر ماندگاری ماهی غزل آلای رنگین کمان، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره5، 4، 68
  4.  بهمنیان، م. ، مسیحا، س. ۱۳۸۱ . توت فرنگی.  چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز
  5. جنتی، م. ، عبدوسی، و.، مشهدی اکبر بوجار، م. 1393. اثر کاربرد کلرید کلسیم و اسانس آویشن بر برخی صفات پس از برداشت میوه توت فرنگی، فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار، 2، 25-32
  6. نصرتی, س.، اسمعیل زاده حسینی، ع.، سرپله، الف. ۱۳۸۹. بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis. L )    بر روی قارچ Alternaria. Sp عامل لکه موجی برگ خیار گلخانه ای در استان یزد در شرایط گلخانه، پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان.
  7. سیاری، م.، غریبی، ر. 1394. اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر کنترل کپک خاکستری و کیفیت میوه توت‌ فرنگی در انبار، نشریه علوم باغبانی، 29، 662 -670
  8. رنجبر، ح.، فرزانه، م.، هادیان، ج.، میرجلیلی، م،. شریفی، ر. 1387. اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر بیماریهای پس از برداشت میوه توت فرنگی ،نشریه پژوهش و سازندگی، 21، 4، 54 -60
  9. محمدی،  س.، آرویی، ح.، تهرانی فر، ع.،  جهانبخش، و. ۱۳۹۰. تأثیر اسانس دارچین در کنترل کپک خاکستری توت فرنگی در شرایط پس از برداشت  همایش ملی صنایع غذایی، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان