ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بادیان رومی (Pimpinella anisum ) در سیستم های روغنی و امولسیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد سبزوار، سبزوار ، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار ،ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد,ایران

4 گروه شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار،ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و حملی  عصاره اتانولی بادیان رومی و بررسی عملکرد آن در سیستمهای روغنی و امولسیونی، به اجرا درآمد .فعالیت آنتی اکسیدانی با اندازه گیری مقدارترکیبات فنلی عصاره اتانولی وآزمون فعالیت گیرندگی رادیکال DPPHارزیابی شد.همچنینبررسی خواص حملی با استفاده ازآزمون رنسیمت و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی درسیستم های روغنی و امولسیونی، با استفاده ازآزمون گرمخانه گذاری و با بررسی تغییرات عدد پراکسید و شاخص تیوباربیتوریک اسید نمونه ها، انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره اتانولی بادیان رومی دارای قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد و دارای خواص حملی نسبتا خوبی می باشد.در شرایط حاکم در آزمون گرمخانه گذاری، غلظتهای عصاره اتانولی به کار گرفته شدهدرنمونه های روغنی و امولسیونی، به طور معنی داری پایداری اکسایشی روغن سویا را نسبت به نمونه شاهد، افزایش دادند. ترکیبات آنتی اکسیدانی بادیان رومی در سیستم روغنی عملکرد بهتری نسبت به سیستم امولسیونی داشتند و بر این اساس نتیجه گیری شد که این ترکیبات به طور نسبی ترکیبات قطبی و آب دوست می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1-Einafshar, S. Poorazrang,H., Farhoosh,R.and  Seiedi, S.M.,2012. Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract  of cumin seed(Cuminum cyminum). Eur. J. Lipid Sci. Technol, 114:168–174.
 
2-Fisk ,I. D., White,D. A., Lad, M.and  Gray, D. A.,2008. Oxidative stability of sunflower oil bodies. Eur. J. Lipid Sci. Technol, 110: 962–968.
 
3-Guillen, M. N., Cabo, N., Ibargoitia, M. L.and Ruiz, A. , 2005. Study of both sunflower oil and its headspace throughout the oxidation process. Occurrence in the headspace of toxic oxygenatedaldehydes. J Agric Food Chem, 53: 1093–1101.
 
4-Wanasundara, P.K. J. P. D.and Shahidi, F. 2005. Antioxidants: science, technology,    and applications. In: Bailey’sindustrial oil and fat products . Shahidi, F. (Ed.),Sixth Edition ,Six Volume Set. John Wiley & Sons, Inc. New  Jersey.
 
5-Frankel, E. N. 1998. Lipid Oxidation, The Oily Press, Dundee, U.K.
 
6-Gulcin, I. 2012. Antioxidant activity of food constituents: an overview.Archives ofToxicology,86: 345-391.
 
7-Pourgholami, M. H., Majzoob, S., Javadi, M., Kamalinejad, M.,Fanaee, G. H. R.and Sayyah, M. ,1999. The seedsessential oil ofPimpinella anisum exerts anticonvulsant effects in mice.Journal Ethnopharmacology, 66: 211–215.
 
8-Gulcin, I.,Oktay, M., Kirecci, E.and Kufrevioglu, O.I.,2003. Screening of antioxidant and antimicrobial activities of   anise (Pimpinella anisum L.)  seed extracts. Food Chemistry, 83: 371–382.
9-Nickavar, B.and Abolhasani, F.A.S . 2009. Screening of antioxidant properties of seven   umbelliferae fruits from Iran.   Pak. Journal  Pharmacology Science, 22: 30-35.
 
10-Al-Ismail, K.M. ,  and  Aburjai ,T.2004. Antioxidant activity of water and alcohol extracts of chamomile flowers, anise seeds and dill seeds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84:173–178.
 
11-Topal ,U., Sasaki ,M., Goto, M.and Otles,S. 2008. Chemical compositions and antioxidant properties of essential oils from nine species of Turkish plants obtained by supercritical carbon dioxide extraction and steam distillation