بررسی باقی‌مانده و دوره کارنس آفت‌کش کارباریل بر روی محصول کاهو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ،تهران،ایران

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد ،کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول ،خوزستان ، ایران

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین ، ورامین،ایران

5 کارشناس پژوهشی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد ،کرج ،ایران

چکیده

کاهو از سبزیهای بسیار مفید و پر مصرف است. از مهمترین آفات کاهو می‌توان به لاروهای برگخوار، کرم طوقه بر، حلزون و شته‌ها اشاره نمود که به منظور کنترل این آفات 2 تا 3 نوبت سمپاشی محصول با آفت کش­های نظیر کلرپیریفوس، دیمتوات، دلتامترین و کارباریل انجام می‌شود. بررسی میزان باقی­مانده آفت‌کش‌ها در این محصول در بهبود ایمنی غذایی جامعه مؤثر است. از آفتکش هایی که برای کاهو توصیه شده، حشره‌کش کارباریل است که در این مطالعه باقی­مانده و دوره کارنس آن بررسی شد. در زمان­های مختلف و هر بار سه بوته کامل به صورت تصادفی به عنوان نمونه از مزارع استان خوزستان و شهرستان ورامین نمونه‌برداری شد. روش استخراج  بر روی نمونه‌های شاهد ارزیابی شده و میزان بازیافت[1] آفت‌کش از نمونه‌های شاهد بررسی و صحت روش استخراج تأیید شد. پس از استخراج کارباریل و تزریق نمونه‌ها به دستگاه HPLC و مقایسه پیک­های کروماتوگرام با استاندارد کارباریل، مقادیر باقی­مانده کارباریل محاسبه شد. دوره کارنس حشره‌کش کارباریل برای کاهو در ورامین 44/3 و در خوزستان 48/3 روز بدست آمد. دوره کارنس کارباریل برای کاهو را می توان 4 روز پیشنهاد نمود و منطقه کشت تاثیری چندانی روی آن ندارد. این نتیجه با سایر مطالعات همخوانی دارد. 

کلیدواژه‌ها