بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم های جداشده از فراورده های لبنی و گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشیار،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 آزمایشگاه مرجع، اداره نظارت بر مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فراوده های لبنی و گوشتی از ارزش غذایی بالایی در تغذیه انسان برخوردارند. باکتری های  کلی فرمی بعنوان شاخص  بهداشتی تولید این اقلام غذایی به شمار آمده و باکتری اشرشیا کولای به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی آلودگی کلی فرمی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های مختلف آن در فرآورده های گوشتی و لبنی مختلف از سطح توزیع شهر مشهد بود. به این منظور 45 نمونه فراورده لبنی شامل شیر پاستوریزه، پنیر و بستنی سنتی و 30 نمونه فراورده گوشتی شامل همبرگر و ساندویج سرد از مناطق مختلف شهر جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 75 نمونه اخذ شده، تعداد 60 نمونه دارای کلی فرم بوده و در این میان در فراورده های لبنی آلوده، اشریشیا کولای با 43.75%، کلبسیلا با 28.12%، سیتروباکتر با 9.37% و انتروباکتر با 18.75% بیشترین فراوانی را نشان دادند. همچنین در فرآورده های گوشتی، اشریشیا کولای 82.14%، کلبسیلا 7.14% و انتروباکتر 10.78% فراوانی را شامل شد. سپس مقاومت آنتی بیوتیکی تمام کلی فرم های ایزوله شده نسبت به 16 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوزن بررسی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که تمامی جدایه ها به یک یا چند آنتی بیوتیک حساس بودند. نتایج تست آنتی بیوگرام نشان داد که 100% کلی فرم ها به آنتی بیوتیک ونکومایسین، اگزاسیلین، فوزیدیک اسید، کلیندامایسین و پنی سیلین G مقاوم و همگی به کانامایسین، کلیستین سولفات، جنتامایسین و نورفلوکسازین حساس بودند. 70% جدایه ها به اریترومایسین، ریفامپین، کوتری موکسازول و تتراسایکلین مقاومت نشان دادند. طبق نتایج این مطالعه با توجه به آلودگی مواد غذایی به کلی فرم ها و الگوی مقاومتی حاصل، لزوم رعایت مسایل بهداشتی در طول تولید و توزیع مواد غذایی ضروری تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها