بررسی اثر فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده روی پلیمرهای سنتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

فعالیت هر آنزیم، نمایانگر توانایی آن در مصرف سوبسترا و تولید محصول نهایی می باشد، که خود این مساله تابعی از ویژگی های سینتیکی آنزیم، مقدار آنزیم و شرایط محیطی (مثل دما و PH و... ) است. آنزیم های تثبیت شده در علوم غذایی، بیوتکنولوژی، داروسازی و شیمی تجزیه کاربرد فراوان دارند. با توجه به پیشرفت روز افزون در دستیابی به روش های مختلف تثبیت آنزیم ها در جهت استفاده بهینه از آن ها، در این تحقیق، به مطالعه فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده بر روی پلیمر سنتز شده پرداخته شده است. با بررسی فاکتورهای مؤثر بر میزان فعالیت آنزیم در حالت تثبیت شده، از جمله pH، دما، غلظت آنزیم لیپاز و غلظت سوبسترا به تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش رویه پاسخ به عنوان یکی از روش های طراحی آزمایش ها پرداختیم که در این راستا  بیشترین فعالیت آنزیمی بر اساس پیش بینی نرم افزار معادل U/gr.min 73/1838 محاسبه شد و شرایط بهینه برای بیشترین فعالیت آنزیم لیپاز در pH برابر 4/6 و دمای 6/31 درجه سانتی‌گراد، غلظت آنزیم و سوبسترا به ترتیب معادل mg/ml 14/0 و 9/9 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها