بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثر افزودن سه سطح مختلف گوانیدینواستیک اسید و انرژی خوراک بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت سینه مرغ مورد بررسی قرار گرفت. افزودن مکمل گوانیدینواستیک اسید به میزان 12/0 درصد به خوراک به طور معنی داری (05/0P<) باعث افزایش درصد رطوبت نسبی گوشت، شدت قرمزی (a*) و رطوبت خروجی گوشت سینه مرغ شد. همچنین سبب کاهش pH گوشت سینه مرغ در 24 ساعت پس از کشتار ، و افزایش شدت روشنایی (L*) و تردی بافت گوشت سینه مرغ گردید. افزایش سطح انرژی خوراک از 2800 کیلو کالری به 3100 کیلو کالری به طور معنی داری (05/0P<) باعث افزایش میزان چربی خام، کاهش میزان رطوبت و پروتئین خام و شدت روشنایی (L*) و رطوبت خروجی گوشت سینه مرغ شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن مکمل گوانیدینو استیک اسید به خوراک باعث بهبود خصوصیات کیفی گوشت سینه مرغ و افزایش انرژی خوراک سبب کاهش خصوصیات کیفی گوشت سینه می­شود.

کلیدواژه‌ها