بررسی تاثیر غظت آنزیم و زمان گرمخانه‌گذاری بر میزان استخراج لیکوپن از تفاله گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا

چکیده

لیکوپن رنگدانه لیپوفیلی کاروتنوئیدی گوجه‌فرنگی رسیده می‌باشد و به دلیل اثرات بیولوژیکی مطلوبی مانند فعالیت آنتی‌اکسیدانی، باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان از جمله سرطان پروستات می‌گردد. در این تحقیق اثر غلظت آنزیم و زمان گرمخانه‌گذاری روی میزان استخراج لیکوپن و فعالیت رادیکال‌گیرندگی عصاره حاصل از تفاله گوجه‌فرنگی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با سه سطح غلظت آنزیم ( 30 ، 35 و 40 میلی‌گرم بر  کیلوگرم) و سه سطح زمان گرمخانه‌گذاری (20، 40 و 60 دقیقه) و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش غلظت آنزیم راندمان استخراج لیکوپن را افزایش می‌دهد. بیشینه فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره مربوط به زمانی که از غلظت 40 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم پکتیناز استفاده گردید . با افزایش زمان گرمخانه‌گذاری از 20 به 60 دقیقه میزان استخراج لیکوپن در حدود 39/15 درصد کاهش یافت (01/0P<). بیشینه میزان استخراج لیکوپن متعلق به زمانی بود که از 40 میلی‌گرم بر کیلوگرم آنزیم با 60 دقیقه زمان گرمخانه‌گذاری استفاده گردید که 46 درصد بیش از کمینه میزان استخراج لیکوپن بود. کمترین فعالیت رادیکال گیرندگی لیکوپن استخراج شده  به غلظت 30 میلی گرم بر کیلوگرم آنزیم و 40 دقیقه گرمخانه‌گذاری تعلق داشت. با توجه به این تحقیق می‌توان بیان داشت که برای استفاده بهینه از ضایعات صنعتی گوجه فرنگی، استفاده از آنزیم در استخراج لیکوپن بسیار مناسب می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها