بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مارگارین مایع سرخ کردنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

       به منظور بررسی امکان تولید مارگارینی با قابلیت سرخ کردن  ، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد . فاکتورهای مورد آزمایش عبارت بودند از: روغن های مختلف(شامل:پالم سوپر اولئین – کلزای نیمه هیدروژنه – مخلوط پالم سوپر اولئین و کلزای نیمه هیدروژنه به نسبت 50-50 و کلزای مایع) به عنوان فاکتور اول و  3 درصد رطوبت متفاوت(شامل:16 – 8 -4 % رطوبت) به عنوان فاکتور دوم. پس از بررسی ویژگی های فاز روغنی و فرمولاسیون مارگارین؛ اندازه گیری اسیدیته ، نقطه دود ومیزان ویسکوزیته ی مارگارین تولید شده انجام گردید. نتایج مقایسات  میانگین ها بیانگر این بود که اختلاف معنی داری بین انواع مارگارین ها از نظر ایجاد متغیر های ذکر شده به دلیل  مقاومت متفاوت روغن ها وجود دارد. همچنین اثر میزان رطوبت مارگارین بر نقطه دود ، اسیدیته و میزان ویسکوزیته معنی دار بود. کم ترین میزان اسیدیته و بالاترین نقطه ی دود در مارگارینی با پایه ی روغنی پالم سوپراولئین و میزان رطوبت پایین مشاهده گردید.همچنین بیشترین میزان ویسکوزیته در مارگارینی با فاز روغنی پالم سوپراولئین و رطوبت16% به دست آمد که به دلیل محتوای مواد جامد بالای آن و تشکیل کریستال های ریزدر حین تولید مارگارین می باشد. 

کلیدواژه‌ها