بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (Lens culinaris Medik)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  در این بررسی ، ویژگی‌های فیزیکی و تغذیه ای دو رقم عدس (قرمز و سبز) کشت شده در ایران تعیین شد. شاخص‌های فیزیکی از قبیل ابعاد محوری ، قطر متوسط هندسی و حسابی ، کرویت ، مساحت رویه ، دانسیته ی توده ، دانسیته ی حقیقی ، تخلخل ، زاویه ی انبوهش و ضرایب اصطکاک ایستایی بر سطوح مختلف در محدوده ی رطوبتی 1/21-5/9% (بر پایه تر) برای هر دو رقم ارزیابی شد. همچنین ، شاخص‌های تغذیه ای شامل میزان خاکستر، پروتئین خام ، روغن ، نشاسته و بعضی از مواد معدنی مانند پتاسیم ، فسفر، کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، منگنز ، آهن ، روی و مس مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه ی حاضر نشان می‌دهد که دو رقم مورد بررسی در بسیاری از شاخص های اندازه گیری شده ، تفاوت معنی‌داری دارند. این اختلاف را می‌توان به تفاوت در نوع رقم ، شرایط محیطی و رشد نسبت داد. از این‌رو، تعیین ویژگی‌های فیزیکی و تغذیه‌ای عدس در طراحی بسیاری از ماشین‌ها و دستگاه‌های فرآوری آن ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها