بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات در استان تهران (قبل و بعد از شست و شو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی های انگلی سبزیجات و تاثیر فرآیند شست و شو در کارگاه بسته‌بندی ، طی مـاه‌های اردیبهشت تا تیرماه 1386 در شهرستان پاکدشت استان تهران انجام شد. در این بررسی 403 نمونه سبزی از نوع تره، جعفری ، اسفناج ، شوید و شاهی از 37 مزرعه‌ی کشت سبزی قبل از شست و شو مورد آزمایش قرار گرفت و 250 نمونه سبزی از همان انواع پس از فرآیند شست و شو در کارگاه سبزی از نظر آلودگی های انگلی ، به روش رسوبی زمانی و ادامه‌ی عمل با روش تغلیظ به کمک سانتریفوژ و شناور ساختن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.یافتـه‌های این مطالعه نشان داد که از 403 نمونه سبزی مراکز کشت شهرستـان پاکدشت 9 مورد (2/2 %) آلوده به انگل های انسانـی بودند. شامـل 4 مورد تخم آسکاریـس (1 %) در تره ، 4 مورد تخم تنیا (1 %) در جعفری و 1 مورد تخم تریکوسترونژیلوس (2/0 %) در اسفناج بود و جز این موارد ، آلودگی انگلـی انسانـی دیگری مشاهده نشد. در نمونـه‌های مورد بررسـی میزان بالایی از عوامـل گیـاهـی (52 مورد) و انـواع نماتودهــای آزاد (62 مورد) ، حشـرات (42 مورد) ، کنه و مایت (4 مورد) مشاهده شد ، ولی نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های شست و شو و فرآیند شده نشان داد که بسیاری از این عوامل به طور کامل حذف یا به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافتند. با توجه به این که در کارگاه‌های فرآوری و بسته‌بندی سبزی‌ها حذف آلودگی‌های انگلـی ، عوامل گیاهـی، انواع نماتودهـای خاک زی و حشرات از راه شست و شو امکان‌پذیر است ، لذا ترویـج فرهنگ مصرف صحیـح و بهداشتی سبزیجات بـه صورت آمـاده‌ی مصرف و بسـته‌بندی شده توصیه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها