بررسی اثر چند ترکیب پری بیوتیکی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک بیفیدو باکترلاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شیر پاستوریزه‌ی تخمیر نشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تولید شیر سن بیوتیک با ویژگی‌های حسی طبیعی و غیرتخمیری و بررسی تاثیر پری بیوتیک‌های اینولین، لاکتولوز، گالاکتوالیگو ساکارید و اینولین به صورت مخلوط برشمارش سویه‌های پروبیوتیکی شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La 5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb 12) در شیر پاستوریزه شده و خنک شده بود. برای تحقق هدف پژوهش تر کیبات پری بیوتیکی ذکر شده به ترتیب در مقادیر 6/0%، 4/0% و 6/1 % و کشت پروبیوتیکی  cfu/ml 109 به میزان 01/0 درصد به صورت جداگانه و مخلوط به شیر 5/2 درصد چربی در خط تولید شیر پاستوریزه در شرکت پگاه تهران اضافه گردید به گونه‌ای که شمارش باکتریایی به مضربی از cfu/ml 107 برسد سپس ویژگی‌های شیمیایی محصول و بررسی بقاء میکروبی با شمارش آن‌ها در مدت 10 روز نگه‌داری شیر در دمای 4 درجه‌ی سانتی‌گراد و فواصل زمانی 0، 3،7 و10 مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به غیرتخمیری بودن محصول، افزایش زیادی در جمعیت باکتری مشاهده  نگردید. 

کلیدواژه‌ها