بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مالت‌سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانه‌زنی و خشک کردن مالت جوانه‌زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می‌باشد. در این مطالعه، سرعت حد و برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از لاین EBYT88-17 جو، از جمله راندمان مالت‌سازی، مقدار ازت، وزن هزار دانه و دانسیته‌ی ذره‌ای اندازه‌گیری شد. برای بررسی این پارامترها و تهیه‌ی مالت از 3 زمان خیساندن (24، 36 و 48 ساعت) و 3 زمان جوانه‌زنی (3، 5 و 7 روز) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ انجام شد. نتایج، نشان داد که با افزایش مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی، میزان وزن هزار دانه و دانسیته‌ی ذره‌ای کاهش یافت و با توجه به نتایج بهینه‌سازی فرایند می‌توان بیان نمود که اعمال شرایط 49/30 ساعت خیساندن و 71/3 روز جوانه‌زنی منجر به استحصال مالتی با حداکثر راندمان و مقدار ازت گردید.

کلیدواژه‌ها