ارزیابی اثرات پری بیوتیکی و ویژگی‌های کیفی اینولین استخراج شده از کاسنی غیربومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهمیت پری بیوتیک‌ها یا ترکیبات غذایی غیرقابل هضم که به طور انتخابی رشد و فعالیت باکتری‌های پروبیوتیک نظیر لاکتوباسیل‌ها و بیفیدوباکترها را تحریک می‌کنند به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. اینولین، یکی از ترکیبات ارزشمند پری بیوتیک است که در سطح تجاری از ریشه‌ی گیاه کاسنی چندساله استخراج می‌گردد. با توجه به این که در ایران، گیاه دارویی کاسنی یکساله و به صورت خودرو رشد می‌یابد ریشه‌ی این گیاه، مناسب استخراج اینولین نمی باشد. این پژوهش با هدف استخراج اینولین از گیاه کاسنی چندساله با منشأ غیر بومی و مقایسه‌ی اینولین استخراجی با نمونه‌ی اینولین تجاری صورت گرفت. فرآیند تولید، شامل استخراج اینولین طبیعی موجود در ریشه‌ی کاسنی غیر بومی با استفاده از انتشار در آب داغ، خالص سازی و تغلیظ عصاره بوده و در نهایت، اینولین به وسیله‌ی ترسیب با اتانول بازیابی گردید. اینولین استخراجی از کاسنی غیربومی در مقایسه با اینولین شاهد از درجه‌ی پلیمریزاسیون بالاتری برخوردار بود. افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک Lactobacillus caseiو باکتری پاتوژن Escherichia coli تحت تاثیر اینولین استخراجی در درصدهای مختلف 0، 1 و2 درصد مورد بررسی قرار گرفته و با اینولین خالص تجاری، گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید. نتایج تغییرات جذب سنجی و بررسی رشد و زنده مانی سلول‌های باکتریایی نشان داد که سطح 2 درصد نمونه‌های اینولین در افزایش دانسیته‌ی سلولی و افزایش رشد و بقاء (افزایش تقریبیLog 1) باکتری پروبیوتیک موثرتر بودند، درحالی که سطح 2 درصد گلوکز و فروکتوز موجب افزایش بیش تر رشد و تکثیر اشرشیاکلی گردید.

کلیدواژه‌ها