تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اطلاع از خواص فیزیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها، لازم و ضروری است. در این تحقیق، تعدادی از خواص هندسی(طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی و مساحت سطح رویه)، خواص ثقلی(جرم، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل) و خواص اصطکاکی و آیرودینامیکی(ضریب اصطکاک ایستایی و سرعت حد) پسته‌ی رقم احمد آقایی و مغز آن در پنج سطح رطوبتی 6/4، 35/12، 1/20، 85/27 و 6/35 درصد بر پایه‌ی تر اندازه­گیری و محاسبه شد. اثر رطوبت بر طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و قطر متوسط حسابی، مساحت سطح رویه‌ی پسته به صورت غیرخطی و برای مغز خطی بود. با افزایش رطوبت، خواص ثقلی شامل جرم، دانسیته‌ی واقعی و دانسیته‌ی توده به صورت خطی افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که تخلخل به صورت خطی با افزایش رطوبت در پسته و مغز کاهش پیدا کرد. بیش‌ترین ضریب اصطکاک استاتیکی برای پسته و مغز برای چوب و کم­ترین آن برای آهن گالوانیزه به دست آمد. سرعت حد پسته و مغز آن با افزایش سطح رطوبت به طور خطی افزایش پیدا کرد و در محدوده 6/11- 59/10متر بر ثانیه برای پسته و 8/10 – 16/9 متر بر ثانیه برای مغز قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها