ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی میوه و مغز فندق رقم گرد محلی استان قزوین به صورت تابعی از رطوبت در محدوده‌ی 5% تا 20% بر پایه‌ی تر اندازه‌گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی میوه و مغز فندق شامل ویژگی‌های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش ‌یافت. افزایش رطوبت، موجب کاهش کُرویت میوه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط طول، عرض (پهنا) و ضخامت (ارتفاع)، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع و کُرویت میوه‌ی فندق در رطوبت 5% بر پایه‌ی تر به ترتیب عبارت بودند از، 92/16، 51/17، 33/15، 55/16 میلی‌متر، 95/1 گرم، 3cm 40/2، 2cm 63/8، 2cm 16/2 و 52/93%، همچنین مقادیر متناظر برای مغز فندق به صورت 55/13، 59/13، 89/11، 00/13 میلی‌متر، 92/0 گرم، 3cm 16/1، 2cm 02/5، 2cm 26/1 و 85/92% بود. درصد نسبت پوست میوه‌ی فندق به وزن کل 81/52% ارزیابی گردید. آزمایش‌ها برای پوست فندق در دو سطح رطوبت 5% و 10% بر پایه‌ی تر، و برای مغز در سطح رطوبت 5% بر پایه‌ی تر و در سه جهت بارگذاری شامل امتداد محور X (امتداد محوری میوه)، محورهای عمود بر آن Y (در امتداد کوچک­ترین بُعد میوه) و Z (امتداد محل اتصال پوست) انجام گرفت. نتایج، نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری، نیروی شکست و تغییرشکل ویژه تا گسیختگی میوه‌ی فندق را به طور معنی‌داری (P<0.01) تحت تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش رطوبت، نیروی شکست میوه، کاهش ‌یافت در حالی که تغییر شکل ویژه شکست افزایش پیدا کرد. بیش ترین نیروی شکست میوه و مغز فندق به ترتیب در جهت بارگذاری در امتداد محور xها و zها بود. متوسط نیروی شکست میوه‌ی فندق در سه جهت بارگذاری به طور قابل ملاحظه‌ای بیش تر از مقدار آن برای مغز فندق بود.

کلیدواژه‌ها