خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه‌ی جو لاین‌های برتر استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خصوصیات فیزیکی دانه‌ی جو به منظور طراحی تجهیزات فرآوری و نقل و انتقال در این تحقیق، تعیین شد. خصوصیات فیزیکی مورد بررسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر هندسی، ضریب کرویت، وزن هزاردانه، دانسیته‌ی توده‌ای، دانسیته‌ی ذره‌ای و تخلخل بودند که در بین 6 لاین استان گلستان شامل 2-88-EBYT، 4-88-EBYT،  6-88-EBYT،  14-88-EBYT ، 17-88-EBYT  و 20-88-EBYT  تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. در بین خصوصیات فیزیکی بررسی شده لاین 2-88-EBYT بیش‌ترین میزان طول دانه را داشت. از نظر میزان عرض، ضخامت، قطر هندسی و وزن هزاردانه بیش‌ترین میزان مربوط به لاین 4-88-EBYT بود که به ترتیب برابر با 59/3 سانتی‌متر، 8/2 سانتی‌متر، 75/4 سانتی‌متر و 053/38 گرم بود. کم‌ترین میزان ضریب کرویت مربوط به لاین 2-88-EBYT بود که اختلاف معنی‌داری با لاین 17-88-EBYT  نداشت. دانسیته‌ی توده‌ای، دانسیته‌ی ذره‌ای و تخلخل لاین‌های مختلف تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشت و بیش‌ترین میزان دانسیته‌ی توده‌ای و ذره‌ای مربوط به لاین 14-88-EBYT و 6-88-EBYT به ترتیب بودند. بیش‌ترین درصد تخلخل نیز مربوط به لاین 2-88- EBYTو کم‌ترین مربوط به لاین 14-88-  EBYTبود. در بین خصوصیات شیمیایی بررسی شده، لاین 4-88 EBYT-،  بیش‌ترین میزان پروتئین، روغن و فیبر را داشت و رقم 20-88EBYT-  نیز از نظر میزان کربوهیدرات و رقم 2-88EBYT- از نظر میزان خاکستر بیش‌ترین میزان را در بین لاین‌های مختلف به خود اختصاص دادند. در بین خصوصیات شیمیایی مورد مطالعه، تنها رطوبت در بین لاین‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت. از نظر خصوصیات آئرودینامیکی نیز لاین 6-88 EBYT- بیش‌ترین میزان سرعت حد (117/4 متر بر ثانیه) و کم‌ترین میزان ضریب کشش (0125/0) را در بین لاین‌های مورد استفاده داشت و این نشان دهنده‌ی رابطه‌ی معکوس بین سرعت حد و ضریب کشش است.

کلیدواژه‌ها