تعیین هلیکوباکتر پیلوری در آب، شیر گاو، پنیر و بستنی سنتی به دو روش کشت سطحی و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عفونت حاصل از هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در سراسر جهان است. با این حال، منشا و انتقال این باکتری به وضوح شناخته نشده است. یکی از نظریه‌های پیشنهادی، انتقال آن از طریق شیر خام حیوانات به انسان است. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین هلیکوباکتر پیلوری در آب آشامیدنی لوله کشی، شیر گاو، پنیر و بستنی سنتی انجام شد. از خرداد ماه 1389 تا خرداد ماه 1390، در مجموع 182 نمونه آب آشامیدنی لوله کشی (40 (n=، شیر خام گاو(70(n=، پنیر سنتی (47(n= و بستنی سنتی (25(n= به صورت تصادفی از شهرهای شهرکرد و شیراز تهیه و جهت تعیین هلیکوباکتر پیلوری توسط روش‌های کشت سطحی و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفت. از 70 نمونه شیر گاو مورد بررسی هلیکوباکترپیلوری تنها از یک نمونه جداسازی شد، در حالی که از نمونه‌های آب، پنیر و بستنی سنتی جدا نشد. از مجموع 182نمونه مورد مطالعه 16 نمونه (8/8 درصد) از نظر حضور ژن ureC مثبت بود. به طور کلی، 2 نمونه از مجموع 40 نمونه آب لوله کشی (5 درصد)، 7 نمونه از70 نمونه شیر گاو (10درصد)، 6 نمونه از 47 نمونه پنیر سنتی(8/12درصد) و 1 نمونه از 25 بستنی سنتی (4 درصد) مثبت بود. نتایج این مطالعه لزوم تحقیقات بیش‌تری بر روی منبع آلوده کننده نمونه‌های شیر و آب را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها