بهینه‌سازی شرایط تولید ژلاتین از ضایعات ماهیان استخوانی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این طرح در دو مرحله صورت پذیرفت: در مرحله‌ی اول، اثر شرایط pH (در دو شرایط قلیایی و اسیدی) و نوع ماده‌ی اولیه (قباد، شیر ماهی، صافی و کوسه ماهی) بر روی برخی از مهم‌ترین خواص کمی و کیفی ژلاتین مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله‌ی دوم، طرح نیز اثر دما (در سه سطح 70 ، 75 و 80 درجه‌ی سانتی‌گراد و pH  (در دو سطح 5/6 و 6) بر روی میزان راندمان ژلاتین ارزیابی گردید. نتایج مرحله‌ی اول، نشان داد که در صورت استفاده از شرایط قلیایی و ضایعات فیله، مقدار ژلاتین حاصل حداکثر خواهد بود. با توجه به نتایج مرحله‌ی دوم طرح و با دمای 70 درجه‌ی سانتی‌گراد و pH برابر با 5/6، راندمان ژلاتین حاصل حداکثر و با بهترین کیفیت به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها