برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه خرمالو رقم خرمندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق برخی از خواص مهم فیزیکی و مکانیکی میوه خرمالو رقم خرمندی، در سطح رطوبتی 26/44 درصد (بر پایه خشک) اندازه­گیری شد. خواص فیزیکی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، قطر معادل، ضریب کرویت، نسبت نما، وزن، مساحت رویه و حجم بودند که میانگین هریک از آنها به ترتیب 80/4 ± 01/56 میلی متر، 84/4 ± 19/ 54 میلی متر، 74/2 ± 72/36 میلی متر، 76/3 ± 07/48 میلی متر، 92/3 ± 95/48 میلی متر، 89/3 ± 70/48 میلی متر، 02/0 ± 8590/0، 03/0 ± 6548/0، 34/11 ± 99/ 72 گرم، 41/18± 80/72 میلی متر مربع، 68/13± 18/59 میلی متر مکعب بدست آمد. آگاهی از مقدار نیروی اصطکاکی در طراحی تجهیزات و فرآیند ها حائز اهمیت است. اصطکاک بر مقدار توان لازم جهت حمل و نقل مواد تاثیرگذار است. ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سه سطح: چوب، شیشه و ورق گالوانیزه مورد مقایسه قرار گرفت که میانگین آن ها به ترتیب 03/0 ± 35/0، 02/0 ± 37/0 و 03/0 ± 35/0 بودند. نتایج نشان دادند که در سطح 5 درصد، اختلاف معنی داری بین ضریب اصطکاک ایستایی در سطوح چوب و ورق گالوانیزه با سطح شیشه وجود دارد. خصوصیات رنگی نیز توسط نرم افزار متلب مورد محاسبه قرار گرفت .مقادیر رنگی L*، a* و b* به ترتیب برابر بود با 29/33 تا 75/37، 23/6 تا 28/9 و 55/9 تا 86/11. آزمون مکانیکی میوه خرمالو برای تعیین ویژگی‌های مقاومت به شکستگی آن انجام شد. خواص مکانیکی با استفاده از تست فشار (شبه استاتیکی) و با دستگاه تست یونیورسال اندازه گیری گردید. این خواص شامل نیروی تسلیم، تغییر شکل، سختی و انرژی شکست بودند که میانگین آن ­ها به ترتیب 45/2 ± 57/18، 46/0 ± 59/5، 17/1 ± 57/10 و 73/9 ± 13/52 بودند.

کلیدواژه‌ها