استخراج اینولین از گیاه دارویی کاسنی و بررسی اثرآن بر رشد Lactobacillus rhamnosus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پری بیوتیک‌ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که هدف گروه‌های خاص در میکروفلور موجود در روده‌ی بزرگ انسان می‌باشند. پری بیوتیک‌های کارآمد نیاز به تخمیر خاص در ناحیه معده‌ای- روده‌ای دارند که در نتیجه آن قادر به اصلاح کردن  ترکیب میکروفلور مدفوع به سمت یک ساختار زیستی سالم‌تر هستند. این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی اینولین استخراجی از گیاه دارویی کاسنی چندساله صورت گرفت. اینولین طبیعی موجود در ریشه کاسنی استخراج شد. افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک  Lactobacillus rhamnosus و باکتری پاتوژن E.coli تحت تاثیر ترکیب پری بیوتیکی استخراجی در درصدهای مختلف صفر، 1، 5/1 و2 مورد بررسی قرار گرفت و با پودر اینولین خالص تجاری و دو مونوساکارید گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید. نتایج حاصل ازجذب‌سنجی نشان داد که سطح 2 درصد اینولین در افزایش دانسیته سلولی باکتری‌های پروبیوتیک L.rhamnosus موثر بودند و در مقابل سطح 2 درصد گلوکز و فروکتوز در روند افزایشی دانسیته سلولی اشرشیاکلی مؤثرتر می‌باشند. در بررسی رشد و بقای سلول‌های باکتریایی، تعداد باکتری زنده L.rhamnosus ، در سطح 5/1 درصد، 1-ml CFU1010 گزارش گردید که افزایش تقریبی  Log 7/0 سلول زنده را نسبت به سطح صفر داشت که بیشترین افزایش در این سطح مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها