بررسی تاثیر میزان رطوبت بر خصوصیات فیزیکی ارقام نخود استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق خصوصیات هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، میانگین حسابی و هندسی قطر، سطح جانبی، مساحت تصویر و ضریب کرویت، خصوصیات ثقلی شامل وزن هزار دانه، دانسیته‌ی واقعی و توده، حجم و تخلخل و خصوصیات اصطکاک ایستایی شامل زوایای استقرار تخلیه و پر شدن، ضرایب اصطکاک روی سطوح ساختمانی مختلف سه نوع دانه‌ی نخود (ارقام آرمان، هاشم و 93-93)، تحت تأثیر 4 سطح رطوبتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان طول دانه‌ی نخود رقم 93-93 نسبت به مورد مشابه خود در ارقام آرمان و هاشم به ترتیب 6/10 و 3/9 درصد، عرض آن به ترتیب 5/2 و 4/0 درصد، میانگین حسابی قطر آن به ترتیب 3/5 و 5/3 درصد، میانگین هندسی قطر آن به ترتیب 7/4 و 5/2 درصد و مساحت تصویر آن به ترتیب 3/18 و 0/15 درصد بیشتر بود. میزان رطوبت تأثیر معنی‌دار (01/0>P) روی خصوصیات ثقلی وزن هزار دانه، حجم، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل داشت. چنان که بیشینه‌ی مقادیر که در مورد هر یک از صفات اندازه‌گیری شده به جز دانسیته‌ی توده در بالاترین سطح رطوبتی (سطح چهارم) مشاهده شده بود نسبت به کمینه‌ی آن‌ها در پایین‌ترین سطح رطوبتی (سطح اول) به ترتیب وزن هزار دانه 2/33 درصد، حجم 3/20 درصد و دانسیته‌ی واقعی 5/11 درصد بیشتر بود. برای نشان دادن اغلب تغییرات خصوصیات فیزیکی دانه‌های نخود معادلات رگرسیونی از نوع درجه اول و با ضریب تعیین (2R) بالا برازش گردید.
 

کلیدواژه‌ها