مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که ترکیب اسیدهای چرب عامل مهمی در تعیین کیفیت روغن زیتون می‏باشد. و بعضی از خریداران عمده خارجی، روغن زیتون را با درصد مناسب اسیدهای چرب خریداری می‏کنند. در این پژوهش دو نوع روغن زیتون، شامل بکر و تصفیه شده برای شناسایی پروفایل اسیدهای چرب به وسیله‌ی دستگاه GC مورد تجزیه قرار گرفتند. و به همبستگی بین ترکیب اسیدهای چرب و دما پرداخته شد. نتایج نشان داد که اسیدهای اولئیک، لینولئیک و پالمتیک مهم‌ترین اسیدهای چرب عنوان در انواع روغن زیتون بودند مقادیر به دست آمده از اسیدهای چرب مورد آنالیز همگی در محدوده تعیین شده استانداردهای IOOC بودند. در نهایت بررسی‏ها نشان داد که بین دمای هوا و ترکیب  برخی اسیدهای چرب ارتباط نزدیکی وجود دارد. دمای بیشتر موجب افزایش میزان اسید لینولئیک شده اما میزان اسید اولئیک کاهش می‏یابد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد بین اسید لینولئیک (C18:2) و اسید چرب اولئیک (C18:1) همبستگی در جهت منفی و در سطح 05/0 وجود دارد. به طوری که در شیراز و زنجان که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین دما نسبت به دیگر شهرهای مورد بررسی هستند کمترین (28/61) و بیشترین درصد اسید اولئیک (58/72) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها