بررسی خصوصیات رویشی و فیزیکوشیمیایی 4 رقم جو استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جو با نام علمی Hordeum vulgar، از خانواده‌ی پوآسه[1] و از قدیمی‌ترین غلات کشف شده توسط انسان می‌باشد. در این تحقیق تأثیر رقم بر خصوصیات رویشی و فیزیکوشیمیایی 4 رقم جو استان گلستان از قبیل میزان خاکستر، فیبر، پروتئین، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و دانسیته توده‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 درصد انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که نوع رقم بر تمامی فاکتورهای مورد بررسی تأثیر بسیار معنی‌دار بود (01/0P<). نتایج نشان داد که هر 4 رقم جو مورد مطالعه از نظر حساسیت در مقابل آب در گروه خیلی غیر حساس به آب طبقه بندی شد. واریته یوسف بیشترین میزان دانسیته توده‌ای، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و میزان پروتئین در بین نمونه‌ها را داشت. میزان فیبر در نمونه‌ها از 5/5- 85/6 درصد متغییر بود و واریته صحرا با میانگین 85/6 درصد بیشترین میزان فیبر را داشت. واریته یوسف را می‌توان به عنوان ماده اولیه‌ی مناسب در صنایع تولید مالت آنزیمی مورد استفاده قرار داد. 

کلیدواژه‌ها